Poziv na dostavu zahtjeva za komunalni vez na prostoru uvale Školjić

Poziv na dostavu zahtjeva za komunalni vez na prostoru uvale Školjić

Obavijesti

 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Liburnska obala 6, 23 000 Zadar, telefon: 023-250-563, 023-250-565, fax: 023-250-564

www.cpa-zadar.hr, info@cpa-zadar.hr

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda («Narodne novine» br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13 ), Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni:

P O Z I V

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja:

1) Diklo – lučki bazen 2, Grad Zadar, Zadarska županija

2) Diklo – lučki bazen 3, Grad Zadar, Zadarska županija

3) Vrsi – uvala Školjić, Općina Vrsi, Zadarska županija

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

– Preslik važeće plovidbene dozvole

– Preslik važeće osobne iskaznice

– Kontakt broj telefona

– Navod da li je brodica u luci za koju se podnosi zahtjev prethodno koristila vez, koliko dugo, te na kojem broju veza

 

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

 

Adresa za predaju zahtjeva:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR,

Liburnska obala 6/5 23000 ZADAR ili e-mailom na info@cpa-zadar.hr

 

Klasa: 342-21/18-60/01
Urbroj: 2198-01-87/6-18-1
Zadar, 23. siječnja 2019.


Poziv za iskaz interesa za prodaju zemljišta za potrebe izgradnje dječjeg vrtića

Poziv za iskaz interesa za prodaju zemljišta za potrebe izgradnje dječjeg vrtića

Obavijesti

Općinski načelnik Općine Vrsi temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14); čl. 46, stavka 4. i stavka 5. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13 i 03/18) objavljuje:

JAVNI POZIV ZA NEOBVEZUJUĆI ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA ZA POTREBE IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U OPĆINI VRSI

 1. Pozivaju se vlasnici zemljišta u Općini Vrsi, k.o. Vrsi; da dostave pismene iskaze interesa za prodaju građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini građevinskog zemljišta za gradnju „Dječjeg vrtića“.
 2. Zainteresirana strana: Općina Vrsi
 3. Opis traženog zemljišta i potrebni uvjeti:
 • zemljište površine minimalno 3000 m2, maksimalno 5000 m2,
 • postojanje pristupnog puta s javne površine
 • komunalno opremljena građevinska parcela ili neposredna blizina komunalne infrastrukture
 1. Namjena zemljišta: Izgradnja dječjeg vrtića u Vrsima
 2. Na temelju članka 6. stavka 1.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, br. 10/97 i 107/07.), Hrvatski sabor je na sjednici 16.svibnja 2008. godine donio „Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe“.
 3. Prema „Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe“ dio XI. Materijalni i financijski uvjeti rada-Dječji vrtić; prostorni i tehnički uvjeti, članak 43.:
 • Zgrade dječjih vrtića grade se i opremaju prema ovome Standardu, normativima za izgradnju i opremanje prostora dječjih vrtića te zakonima, podzakonskim i tehničkim propisima u građenju i drugim područjima važnima za rad i boravak u prostorima dječjeg vrtića.
 • Kapacitet zgrade dječjeg vrtića proizlazi iz broja predškolske djece u sklopu predviđenog gravitacijskog područja, odnosno planiranog obuhvata djece u dječje vrtiće.
 • Zgrada dječjeg vrtića treba osigurati pedagoško-estetsku poticajnu sredinu za odgoj i naobrazbu predškolske djece od navršenih šest mjeseci do polaska u školu (jaslička i vrtićka dob), te zadovoljiti sve higijensko-tehničke zahtjeve i osnovna ekološka i estetska mjerila
 • Površina potrebnog zemljišta za izgradnju zgrade dječjeg vrtića i formiranje prilaznih puteva, igrališta, slobodnih površina, gospodarskog dvorišta i parkirališta treba biti najmanje 30m2 po djetetu, a ako se zemljište dječjeg vrtića nalazi se uz postojeće slobodne zelene površine, najmanje 15m2 po djetetu.
 1. Pravo na iskaz interesa imaju sve fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na području Općine Vrsi, k.o. Vrsi.
 2. Pravo na iskaz interesa imaju sve fizičke i pravne osobe koje imaju uređene imovinsko-pravne odnose i koji su vlasnici zemljišta 1/1. U slučaju suvlasništva svi suvlasnici moraju zajedno dostaviti pisani iskaz interesa.
 3. Tržišna cijena utvrđuje se temeljem „Procjembenog elaborata“ izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka i procjenitelja nekretnina.
 4. Moguća kupnja zemljišta na području Općine Vrsi, k.o. Vrsi vrši se u ime i za račun Općine Vrsi.
 5. Rok za podnošenje iskaza interesa je 01. ožujka 2019. godine, do 14:00h.
 6. Pisane iskaze interesa s traženom dokumentacijom slati preporučenom poštom ili osobno na adresu:
Općina Vrsi
Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi
23235 Vrsi
„ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSI U SVRHU IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA“
 1. Iskaz interesa mora sadržavati:
 • opće podatke: ime, prezime/naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB fizičke osobe, odnosno puni naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB pravne osobe
 • vlasnički list (e-izvadak)
 • potpisana izjava da zemljište nije opterećeno upisanim ili neupisanim pravima trećih osoba
 • kopiju katastarskog plana s ucrtanim pristupnim putem
 • preslik osobne iskaznice vlasnika ukoliko se radi o fizičkoj osobi ili preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registrator nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra i podatak o OIB-u
 1. Nepravovremene, nepotpune ili od neovlaštenih osoba podnesene ponude neće se razmatrati.
 2. Općinski načelnik Općine Vrsi pridržava pravo bez posebnog obrazloženja poništiti ili ponoviti javni poziv te u nikojem slučaju Općina Vrsi, odnosno načelnik Općine Vrsi nemaju nikakvu odgovornost prema dostaviteljima iskaza interesa, odnosno ponuditeljima.
 3. Načelnik općine može naknadno objaviti javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda.
Obavijest o nabavi sadnica

Obavijest o nabavi sadnica

Obavijesti

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Općina Vrsi objavljuje poziv za iskaz interesa za nabavu sadnica trajnih nasada u cilju obnavljanja poljoprivrednih površina na području Općine Vrsi.

Prijave će se vršiti do 31.01.2019. godine u prostorijama Općine Vrsi (Dr. Franje Tuđmana 6). Ovisno o broju prikupljenih prijava i iskazanom interesu nabaviti će se zatražene sadnice.

Zahtjev za nabavu sadnica mogu podnijeti stanovnici Općine Vrsi koji imaju podmirene financijske obveze prema općinskom proračunu, te oni koji će sufinancirane sadnice trajnih nasada koristiti samo za osobne potrebe i neće ih koristiti kao sredstvo za obavljanje ekonomske djelatnosti.

Prilog:
Javni poziv za iskaz interesa

Poziv za potpisivanje ugovora o stipendiranju

Poziv za potpisivanje ugovora o stipendiranju

Obavijesti

Pozivaju se učenici i studenti s područja Općine Vrsi koji su redovno upisali akademsku/školsku godinu 2018./2019., te koji su tražene dokumente dostavili do zaključnog roka 24. listopada 2018. godine da dođu potpisati ugovore o stipendiranju.

Ugovori se mogu potpisati i preuzeti svaki radni dan od 8:00 do 13:00.

Ako netko nije u mogućnosti osobno pristupiti potpisivanju ugovora, molimo da se obavijesti Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi pozivom na broj 023/360-625 ili emailom na opcina@vrsi.hr na koju adresu da se dostave ugovori ili da se obavijesti tko će preuzeti ugovore.


Odluka o dodjeli stipendija

Nabavljen novi stroj za efikasniji rad

Nabavljen novi stroj za efikasniji rad

Obavijesti

Općina Vrsi je u sklopu programa Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2018. godinu  nabavila novi kombinirani stroj-rovokopač/utovarivač s priključcima. Ukupna vrijednost stroja je 731.250,00 HRK. Nabava stroja je sufinancirana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s 284.000,00 HRK. Općina Vrsi nabavku stroja je sufinancirala s 447.250,00 HRK.

Za nabavku stroja održan je otvoreni postupak javne nabave br. 2018/S 0F2-0028474 koji je javno dostupan putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva potiču se aktivnosti na projektima koji će pridonijeti visokoj razini obavljanja komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga, te aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području Općine Vrsi.

Nabavkom novog stroja s priključcima značajno će se povećati efikasnost održavanja i unaprjeđenja komunalne infrastrukture.

 

Izložba malih životinja

Izložba malih životinja

Obavijesti

Udruga za poticanje uzgoja i zaštitu malih životinja “Grdelin” organizira izložbu malih životinja u Mocirama, na adresi Brune Bušića 10 (Streljački klub Zadar), koja će biti otvorena za posjetitelje 14.12.2018. (petak) od 12:00h – 20:00h i 15.12.2018. (subota) od 08:00h – 20:00h. Podjela nagrada je 16.12.2018. (nedjelja) u 13:00h. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju ovom događaju!

OBAVIJEST – ISPLATA BOŽIĆNICE

OBAVIJEST – ISPLATA BOŽIĆNICE

Obavijesti

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 06/18) o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama za 2018. godinu Općina Vrsi raspisuje:

JAVNI POZIV

 

Prigodom blagdana Božića stanovnicima Općine Vrsi starijim od 65 godina isplatit će se božićnica, te pomoć osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama u iznosu od 500,00 kn prema sljedećim kategorijama:

 1. Stanovnicima Općine Vrsi koji do 31. prosinca 2018. godine navrše ili su navršili 65 godina života, a imaju mjesto stalnog prebivališta na području Općine Vrsi najmanje 10 godina, te oni ili članovi zajedničkog kućanstva nemaju dugovanja prema Općini Vrsi
 2. Osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama s prebivalištem na području Općine Vrsi

Rok za podnošenje prijave za isplatu božićnice, odnosno pomoći, je od 26. studenog 2018. godine do 07. prosinca 2018. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi

uz naznaku “za božićnicu“ ili osobnom predajom u općinskoj zgradi u Vrsima.

Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ukoliko osobna iskaznica nije starija od 10 godina.

Ukoliko osoba nema prebivalište na području Općine Vrsi i/ili ima dugovanje prema Općini Vrsi nema pravo na „Božićnicu“ u visini od 500,00 kn.

Osobe iz točke 2. podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne pomoći/božićnice s obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom (npr. rješenja o postotku tjelesnog oštećenja)  kojom potvrđuje svoj status.

Osoba koja ima status invaliditeta 50% ili više, ima pravo na jednokratnu pomoć u visini od 500,00 kn. U protivnom osoba koja ima status invalidnosti manje od 50% nema pravo na jednokratnu pomoć u visini od 500,00 kn.

Ukoliko osoba ima pravo prema točki 1. i točki 2., nema pravo na dvije isplate, isplata se može vršiti samo po jednoj od navedene dvije točke.

Nakon utvrđivanja osoba koja ostvaruje pravo na pomoć/božićnicu, objaviti će se popis na oglasnoj ploči te će iste biti pozvane da preuzmu Božićnicu od 17. prosinca 2018. do 21. prosinca 2018. godine.

Podnositelji zahtjeva su dužni osobno preuzeti božićnice/pomoći i prilikom preuzimanja sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu.

Ako su osobe u nemogućnosti osobno doći po isplatu, ista će im biti osobno uručena na kućnu adresu. Osobe koje nisu u mogućnosti osobno doći po isplatu to moraju naznačiti prilikom podnošenja prijave.

 

Općinski načelnik Općine Vrsi

Luka Perinić


Obrazac – ZAHTJEV ZA DODJELU BOŽIĆNICE/POMOĆI

Športski centar “Stara gusterna”

Športski centar “Stara gusterna”

Obavijesti

U cilju promicanja športa i rekreacije djece i mladeži Općina Vrsi izradila je dokumentaciju za uređenje športskog centra Stara Gusterna. Sveukupna vrijednost projekta je 223 481,87 kn. Na asfaltnu podlogu postojećeg nogometnog igrališta postaviti će se sloj umjetne trave od 5 cm, a uz sjeverozapadni rub igrališta biti će postavljene montažne tribine. Ukupan kapacitet tribina iznositi će 100 sjedećih mjesta.
 
Sadržaj je adaptiran za pristup invalidima i osobama sa smanjenom pokretljivosti.
Planira se apliciranje projekta na natječaj LAG-a „Bura“ mjera 2.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a, koji je u najavi krajem 2018. godine.
 
Podržavajući promociju športa i zdravog načina života, Općina Vrsi potiče mlade ljude na športske aktivnosti te promovira timski i športski duh.