Nabavljen novi stroj za efikasniji rad

Nabavljen novi stroj za efikasniji rad

Obavijesti

Općina Vrsi je u sklopu programa Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2018. godinu  nabavila novi kombinirani stroj-rovokopač/utovarivač s priključcima. Ukupna vrijednost stroja je 731.250,00 HRK. Nabava stroja je sufinancirana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s 284.000,00 HRK. Općina Vrsi nabavku stroja je sufinancirala s 447.250,00 HRK.

Za nabavku stroja održan je otvoreni postupak javne nabave br. 2018/S 0F2-0028474 koji je javno dostupan putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva potiču se aktivnosti na projektima koji će pridonijeti visokoj razini obavljanja komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga, te aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području Općine Vrsi.

Nabavkom novog stroja s priključcima značajno će se povećati efikasnost održavanja i unaprjeđenja komunalne infrastrukture.

 

Izložba malih životinja

Izložba malih životinja

Obavijesti

Udruga za poticanje uzgoja i zaštitu malih životinja “Grdelin” organizira izložbu malih životinja u Mocirama, na adresi Brune Bušića 10 (Streljački klub Zadar), koja će biti otvorena za posjetitelje 14.12.2018. (petak) od 12:00h – 20:00h i 15.12.2018. (subota) od 08:00h – 20:00h. Podjela nagrada je 16.12.2018. (nedjelja) u 13:00h. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju ovom događaju!

OBAVIJEST – ISPLATA BOŽIĆNICE

OBAVIJEST – ISPLATA BOŽIĆNICE

Obavijesti

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 06/18) o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama za 2018. godinu Općina Vrsi raspisuje:

JAVNI POZIV

 

Prigodom blagdana Božića stanovnicima Općine Vrsi starijim od 65 godina isplatit će se božićnica, te pomoć osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama u iznosu od 500,00 kn prema sljedećim kategorijama:

 1. Stanovnicima Općine Vrsi koji do 31. prosinca 2018. godine navrše ili su navršili 65 godina života, a imaju mjesto stalnog prebivališta na području Općine Vrsi najmanje 10 godina, te oni ili članovi zajedničkog kućanstva nemaju dugovanja prema Općini Vrsi
 2. Osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama s prebivalištem na području Općine Vrsi

Rok za podnošenje prijave za isplatu božićnice, odnosno pomoći, je od 26. studenog 2018. godine do 07. prosinca 2018. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi

uz naznaku “za božićnicu“ ili osobnom predajom u općinskoj zgradi u Vrsima.

Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ukoliko osobna iskaznica nije starija od 10 godina.

Ukoliko osoba nema prebivalište na području Općine Vrsi i/ili ima dugovanje prema Općini Vrsi nema pravo na „Božićnicu“ u visini od 500,00 kn.

Osobe iz točke 2. podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne pomoći/božićnice s obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom (npr. rješenja o postotku tjelesnog oštećenja)  kojom potvrđuje svoj status.

Osoba koja ima status invaliditeta 50% ili više, ima pravo na jednokratnu pomoć u visini od 500,00 kn. U protivnom osoba koja ima status invalidnosti manje od 50% nema pravo na jednokratnu pomoć u visini od 500,00 kn.

Ukoliko osoba ima pravo prema točki 1. i točki 2., nema pravo na dvije isplate, isplata se može vršiti samo po jednoj od navedene dvije točke.

Nakon utvrđivanja osoba koja ostvaruje pravo na pomoć/božićnicu, objaviti će se popis na oglasnoj ploči te će iste biti pozvane da preuzmu Božićnicu od 17. prosinca 2018. do 21. prosinca 2018. godine.

Podnositelji zahtjeva su dužni osobno preuzeti božićnice/pomoći i prilikom preuzimanja sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu.

Ako su osobe u nemogućnosti osobno doći po isplatu, ista će im biti osobno uručena na kućnu adresu. Osobe koje nisu u mogućnosti osobno doći po isplatu to moraju naznačiti prilikom podnošenja prijave.

 

Općinski načelnik Općine Vrsi

Luka Perinić


Obrazac – ZAHTJEV ZA DODJELU BOŽIĆNICE/POMOĆI

Športski centar “Stara gusterna”

Športski centar “Stara gusterna”

Obavijesti

U cilju promicanja športa i rekreacije djece i mladeži Općina Vrsi izradila je dokumentaciju za uređenje športskog centra Stara Gusterna. Sveukupna vrijednost projekta je 223 481,87 kn. Na asfaltnu podlogu postojećeg nogometnog igrališta postaviti će se sloj umjetne trave od 5 cm, a uz sjeverozapadni rub igrališta biti će postavljene montažne tribine. Ukupan kapacitet tribina iznositi će 100 sjedećih mjesta.
 
Sadržaj je adaptiran za pristup invalidima i osobama sa smanjenom pokretljivosti.
Planira se apliciranje projekta na natječaj LAG-a „Bura“ mjera 2.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a, koji je u najavi krajem 2018. godine.
 
Podržavajući promociju športa i zdravog načina života, Općina Vrsi potiče mlade ljude na športske aktivnosti te promovira timski i športski duh.

Izgradnja obalnog pojasa u Zukvama

Izgradnja obalnog pojasa u Zukvama

Obavijesti

Općina Vrsi je u procesu izrade dokumentacije za projekt Izgradnja obalnog pojasa u Zukvama. Projektom će se obuhvatiti područje betonske rive, ukupne dužine 700 metara. Izgradnjom obalnog pojasa u Zukvama riješiti će se problemi pješačkih površina, pristupa plaži i sunčališta te će se uklopiti s dizajnom urbanih elemenata i opreme. Ukupna vrijednost projekta je 2.5 milijuna kuna.

Obalni pojas u Zukvama sanirati će derutno stanje šetnice i osigurati adekvatnu sigurnost za stanovništvo, turiste i posjetitelje. Šetnica u Zukvama povezati će se sa šetnicom grada Nina.

Projekt je ujedno razvojni i infrastrukturni, pridonijeti će valorizaciji turizma i mogućnosti svakodnevnog obiteljskog druženja. Projektom Izgradnje obalnog pojasa u Zukvama nastavlja se uspješan niz projekata poboljšanja komunalnih i infrastrukturnih usluga te poboljšanja sveopćih uvjeta i kvalitete života na području Općine Vrsi.

Nova vodovodna mreža u Vrsima

Nova vodovodna mreža u Vrsima

Obavijesti

Općina Vrsi potpisala je Ugovor o izradi dokumentacije projekta vodovodne mreže Dušević Mlin-Vrsi-Škripača u vrijednosti od 240.000 kn. Dokumentacija koju financira Općina biti će dostavljena u roku od 90 radnih dana, nakon čega Općina Vrsi planira apliciranje na Europske fondove i Program Ruralnog Razvoja RH 2014. – 2020.
 
Veličina planiranog cjevovoda je 8 kilometara, a njegova važnost očituje se u tome što će omogućiti nesmetano korištenje vodoopskrbnih usluga, posebice u ljetnim mjesecima kada je najveća potrošnja. Naselje Vrsi se opskrbljuje vodom iz crpne stanice „Boljkovac“ dok se naselje Poljica opskrbljuje iz crpne stanice „Oko“. Crpna stanica „Boljkovac“ zaslanjuje se u zimskom i ljetnom periodu te uzrokuje probleme pri opskrbi vodom , posebice u ljetnim mjesecima, dok je i sama dugotrajnost crpne stanice upitna. Cjevovod od crpne stanice „Oko“ do vodospreme Škripača je najefikasnije rješenje ovog gorućeg problema.
 
Ovim potezom Općina Vrsi nastoji riješiti žarišno pitanje opskrbe vode u ljetnim mjesecima, poboljšati kvalitetu življenja svih stanovnika ove općine, povećati konkurentnost i kvalitetu usluga u turizmu.

Natječaj za stipendije i poziv za financiranje pokaza

Natječaj za stipendije i poziv za financiranje pokaza

Javni natječaji, Obavijesti

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi

 

 1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu,
  • redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku,
  • koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije studentima su:

 

Za studente druge i idućih godina studija, prilikom izračuna prosjeka ocjena za predmete upisane na prethodnoj godini koji se ocjenjuju i ulaze u prosjek, a nisu položeni, za izračun prosjeka smatrati će se da ti predmeti imaju ocjenu jedan.

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su:
  • uspješnost u pohađanju nastave – postignut opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4,50 ukoliko se učenik ne obrazuje u programu prema preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a za učenike drugog i idućih razreda srednje škole,
  • postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,50 za učenike prvog razreda srednje škole.

 

 1. Studentu odnosno učeniku koji je prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osoba s pedeset postotnim ili većim invaliditetom može se dodijeliti stipendija iako ne zadovoljava osnovne uvjete.

 

 1. Rok za podnošenje prijave je 24.  listopada 2018. godine

 

 1. Prijave dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za stipendiju“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu (studenti) ili potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu (učenici)
  • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija za studente drugih i viših godina ili kopija svjedodžbe prethodnog razreda za učenike i studente prve godine
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
  • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (osobe s pedeset postotnim ili većim invaliditetom).

 

 1. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Rezultati natječaja biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči.

 


 

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu/sufinanciranje autobusne karte studentima

 

 1.  Raspisuje se javni poziv za potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte studentima na relaciji mjesto prebivališta – Zadar za akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Općina Vrsi financirati će prijevoz (mjesečnu kartu) za akademsku godinu 2018./2019.  u iznosu od 100% mjesečne karte.

 

 1. Pravo na potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte mogu ostvariti studenti koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na studij na području Zadarske županije i imaju status redovitog studenta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

 

 1. Rok za podnošenje zahtjeva je 24.  listopada 2018. godine.

 

 1. Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za sufinanciranje autobusne karte studentima“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima.

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (studenti)
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica).

 

 1. Dokumentacija se može dostaviti i u presliku ukoliko se istovremeno podnosi i zahtjev za stipendiranje.

 

 1. Svi zahtjevi koji ne budu sadržavali kompletnu dokumentaciju i koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Nakon isteka roka, s javnim prijevoznikom („Liburnija“ d.o.o. Zadar) sklopiti će se ugovor o sufinanciranju prijevoza za podnositelje zahtjeva.

 


 

Pravilnik o dodjeli stipendija

Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi 2018

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu-sufinanciranje autobusne karte studentima 2018

Zahtjev za stipendiju

Zahtjev za financiranje autobusne karte

Izjava o neprimanju druge stipendije

 

Zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada

Zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada

Obavijesti

Temeljem članka 29., stavak 11. Zakona, 28. srpnja 2015. donesen je Naputak o glomaznom otpadu. Ovim Naputkom se propisuje vrsta predmeta i stvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom. Krupni (glomazni) otpad je sukladno članku 4., stavak 16. Zakona o održivom gospodarenju otpadom predmet i/ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Sukladno Članku 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom davatelj javne usluge (Čistoća d.o.o.) je dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu (adresa nekretnine) korisnika usluge bez naknade. Davatelj javne usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta. Davatelj javne usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik i davatelj usluge.

Detalji oko preuzimanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika su definirani Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (Službeni glasnik Općine Vrsi 04-18) koja definira da se glomazni otpad (osim u reciklažnom dvorištu) prikuplja i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (po pozivu) pri čemu se ova usluga ne naplaćuje već je sadržana u redovnoj cijeni javne usluge. Količina glomaznog otpada koja se odvozi bez naknade je do 2m3 po odvozu. Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta naplaćuje se prema cjeniku davatelja usluge. Ova praksa preuzimanja i odvoza glomaznog komunalnog otpada počinje 01.10.2018. godine.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju otpada (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, opasni otpad, debla, grane itd.) te ih Čistoća d.o.o. neće i ne smije preuzimati. Poseban naglasak stavlja se na građevinski otpad koji sadrži azbest.

Korisnik usluga na posebnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o., a i može se preuzeti osobno na adresi Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, naručuje preuzimanje glomaznog otpada. Djelatnik Čistoće d.o.o. se povratno javlja korisniku usluge te se dogovaraju o terminu obavljanja usluge. Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu 023/234-815.

Obavijesti o prekidu vodoopskrbe

Obavijesti o prekidu vodoopskrbe

Obavijesti

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Vrsima dana 12.09.2018. (srijeda) u vremenu od 04:00h do 20:00h  bez vode će biti potrošači u mjestima:

 • Vrsi
 • Vrsi Mulo
 • Zukve
 • Grbe

Tijekom radova, a do uspostavljanja normalne vodoopskrbe  biti  će osigurane cisterne sa vodom za ljudsku potrošnju koje će biti postavljene na lokacijama:

 • Vrsi (kod općine)
 • Vrsi Mulo (ispred restorana ”Karoca”)
 • Grbe (ispred dućana Sonik)
Vrsna utrka

Vrsna utrka

Obavijesti

MTB maraton “VRSNA UTRKA” – VRSI 2018.

Datum i sat održavanja: 22.09.2018., start utrke u 13:00h

Organizatori: Turistička zajednica Općine Vrsi, Općina Vrsi i Vrsi infrastruktura d.o.o.
Mjesto okupljanja: Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6
Info: Josip Tomić, jolebiograd@gmail.com, 091 591 57 49
Vrsta rekreativne utrke: Rekreativni Cross country marathon (XCP)
Startnina: 50 kn
Pravilnik utrke: Za rekreativnu utrku vrijedi Rekreativni pravilnik HBS-a
Dužina kruga staze je 14km.
Dužina staze za kategoriju SPORT M/Ž je 42km, tj, 3 kruga.
Dužina staze za kategoriju REKREACIJA 1 M/Ž je 28km, tj, 2 kruga.
Dužina staze za kategoriju REKREACIJA 2 M/Ž je 14km, tj, 1 krug.
Dužina staze za žene ista kao za muškarce.

Opis staze: Start utrke je sa rive (Glavni gat) u Vrsima na Mulu. Prvi kilometar se vozi pod policijskom pratnjom te pravi početak utrke počinje u šumi “Punta Velebit” gdje staza s asfaltne podloge prelazi u dobro utabani makadam uz obalu i uvale “Jamine”, “Dobri Rt” i “Lokvice”. U početnom dijelu utrke nema velike visinske razlike, staza je zavojita, zemljana i šljunčana, te prati predivan pogled na more i Ninski kanal. Nakon 3 km-a slijedi desni zavoj uz blagi uspon na “Jasenovo” i “Pržine”. Na kraju uspona skreće se desno na požarni put i nakon kratke ravne dionice slijedi lijevi zavoj i spust u Uvalu “Ričina” s koje puca predivan pogled na Velebit u daljini. Prolaskom preko plaže Ričina staza slijedi poljski put do Bunara s vodom te podloga prelazi sa makadamskog puta u asfaltnu dionicu. Od bunara dalje ide asfaltni uspon prema crkvici, te se nakon prolaska crkve skreće desno na makadamski put uz kamenolom. Vozi se uz šumu “Korone” uz koju ima i kameniti dio staze koji treba proći uz povecani oprez. Nakon toga staza se vraća nazad u mjesto Vrsi i nakon kratke asfaltne dionice opet desno skreće na poljski put pun zabavnih, brzih i oštrih zavoja. Prolaskom dionice kroz polja i uske poljske puteve staza dalje siječe glavnu cestu/prometnicu i prelazi u predio “Kantunine” u jestu Vrsi. Slijedi mix zemljanog i asfaltnog puta nakon kojih se staza vraća na pocetak, gdje započinje novi krug.

Pravo nastupa

 • Svi licencirani i nelicencirani natjecatelji s ispravnim MTB biciklom.
 • Na rekreativnoj utrci mogu sudjelovati biciklisti neograničeno po pitanju starosti.
 • Staza nije primjerena za mlađe uzraste. Preporučena dobna granica za maloljetnike je 14 godina, uz obaveznu pisanu izjavu roditelja ili staratelja.
 • Svi natjecatelji mlađi od 18 godina dužni su donijeti pisanu izjavu roditelja ili skrbnika o suglasnosti za nastup na utrci.

 
Izjave

 • Izjava o odricanju odgovornosti organizatora Izjava o odricanju od odgovornosti na Vrsnoj utrci- Vrsi 22.09.2018. potpisivati će se od strane natjecatelja pred start.
 • Izjava – suglasnosti za nastupa maloljetne osobe potpisivati će se prije starta od strane roditelja ili staratelja.

 
Rekreativne kategorije
Sport muškarci
Sport žene
Rekreativci 1 muškarci
Rekreativci 1 žene
Rekreativci 2 muškarci
Rekreativci 2 žene

Start rekreativne utrke
Planirani start utrke je u 13:00h u Vrsima.

Prijave
Sve prijave za utrku preko timing servisa stoperica.
Po registraciji na stranici, odaberite utrku i kategoriju u kojoj se želite natjecati, te se prijavite za utrku. Nakon uspješne prijave vaše ime će se pojaviti u popisu prijavljenih.

Podjela brojeva
Preuzimanje brojeva od 10:30 – 12:30h na rivi u Vrsima (slika na dnu) uz startninu od 50 kuna.
Pri preuzimanju startnog broja svaki natjecatelj je dužan potpisati izjavu od odricanju odgovornosti organizatora natjecanja.

Mjerenje vremena
Mjerenje vremena se vrši elektronski.

Suci rekreativne utrke

 • Anita Bogdanović, UCI ID: 10028418960
 • Marina Fržop, UCI ID: 10028432401

 
Natjecateljima je omogućeno sljedeće:

 • voda, sokovi i voće na stazi i cilju
 • medicinska pomoć
 • tehnička pomoć

Nakon završetka rekreativne utrke organiziran je ručak i proglašenje pobjednika.
Nagrade su plaketa za ukupnog pobjednika, medalje za prva 3 plasirana iz svake kategorije.

Nagrade
Plaketa za ukupnog pobjednika, praktične nagrade za prvoplasirane po kategorijama te medalje za prva 3 plasirana iz svake kategorije.
Ukupni novčani nagradni fond iznosi 4.600,00 kn i raspodjeljuje se u sljedećim omjerima:

Kategorija Sport muškarci
1. mjesto = 1000 kuna
2. mjesto = 800 kuna
3. mjesto = 500 kuna

Kategorija Sport žene
1. mjesto = 1000 kuna
2. mjesto = 800 kuna
3. mjesto = 500 kuna

Kategorija Rekreacija 1 i 2
1. 2. i 3. mjesto: praktične nagrade

Zona okrepe
Organizator osigurava jednu feed zonu s voćem i vodom.

Opći uvjeti
Vozači startom rekreativne utrke usvajaju ove propozicije i voze na vlastitu odgovornost.
Organizator ne snosi odgovornost za djela učinjena od strane vozača prema trećim osobama.
Organizator zadržava pravo promjena uvjeta rekreativne utrke bez prethodne najave.
Obavezno nošenje zaštitne kacige bez koje nastup neće biti dozvoljen.
Maloljetne osobe mogu nastupiti uz potpis roditelja/staratelja na pisanoj izjavi (koju moraju predati prilikom preuzimanja broja) u kojoj je vidljivo da je roditelj/staratelj suglasan da dijete nastupi na rekreativnoj utrci na vlastitu odgovornost.
Najbliža bolnica
Medicinski centar Zadar: adresa Bože Peričića 5, 023/505-505

Parking
Parking za natjecatelje će biti organiziran u blizini starta- cilja. (slika na dnu)

Odgoda utrke
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, utrku ćemo odgoditi i organizirati u drugom slobodnom terminu te ćemo pravovremeno napraviti objavu na FB profilu i sredstvima javnog priopćavanja.

Napomena
Programska satnica manifestacije je postavljena, no organizator zadržava pravo manjih izmjena i nadopuna u samom programu u slučaju kojih ćemo prijavljene i potencijalne sudionike pravodobno obavijestiti putem maila i objava u Facebook eventu.

Mjesto okupljanja (slika dolje)