Na ovoj stranici možete pronaći dokumente o donošenju proračuna i njegovim izmjenama i nadopunama za Općinu Vrsi:

Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Vrsi (razdoblje 2018.-2020.)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.2017.g – 30.06.2017.g

Bilješke uz polugodišnji izvještaj 01.01.2017.g – 30.06.2017.g

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Vrsi (razdoblje 2017.-2019.g)

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Proračun Općine Vrsi za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika uključenih u proračun Općine Vrsi za 2016. godinu

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2015. godinu

Druge izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Proračun za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu