Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Vrsi u 2021. godini

Vrsi

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja

na pomorskom dobru na području Općine Vrsi u 2021. godini


I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Vrsi za 2021. godinu.


II.


Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Vrsi, na adresu: Općina Vrsi, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za 2021. godinu.

III.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

  • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,
  • dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
  • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom),
  • potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela za proračun i financije Općine Vrsi o nepostojanju dugovanja

IV.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi u 2021. godini izdat će se koncesijsko odobrenje.

U slučaju da  se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima prednost ima podnositelj – dosadašnji korisnik pod uvjetom da je svoje dosadašnje obveze uredno ispunio, odnosno onaj podnositelj zahtjeva koji je prije predao zahtjev ako na mikrolokaciji nije do sada izdano koncesijsko odobrenje.

Status dosadašnjeg korisnika može ostvariti isključivo korisnik koncesijskog odobrenja u godini koja prethodi godini za koju se daje novo koncesijsko odobrenje.

V.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Vrsi u 2021. godini podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Vrsi. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja  pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

                                              
Vrsi, 1. ožujka 2021. godine


Skip to content