Natječaj za stipendije i poziv za financiranje pokaza

Natječaj za stipendije i poziv za financiranje pokaza

Javni natječaji, Obavijesti

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi

 

 1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu,
  • redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku,
  • koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije studentima su:

 

Za studente druge i idućih godina studija, prilikom izračuna prosjeka ocjena za predmete upisane na prethodnoj godini koji se ocjenjuju i ulaze u prosjek, a nisu položeni, za izračun prosjeka smatrati će se da ti predmeti imaju ocjenu jedan.

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su:
  • uspješnost u pohađanju nastave – postignut opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4,50 ukoliko se učenik ne obrazuje u programu prema preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a za učenike drugog i idućih razreda srednje škole,
  • postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,50 za učenike prvog razreda srednje škole.

 

 1. Studentu odnosno učeniku koji je prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osoba s pedeset postotnim ili većim invaliditetom može se dodijeliti stipendija iako ne zadovoljava osnovne uvjete.

 

 1. Rok za podnošenje prijave je 24.  listopada 2018. godine

 

 1. Prijave dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za stipendiju“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu (studenti) ili potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu (učenici)
  • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija za studente drugih i viših godina ili kopija svjedodžbe prethodnog razreda za učenike i studente prve godine
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
  • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (osobe s pedeset postotnim ili većim invaliditetom).

 

 1. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Rezultati natječaja biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči.

 


 

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu/sufinanciranje autobusne karte studentima

 

 1.  Raspisuje se javni poziv za potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte studentima na relaciji mjesto prebivališta – Zadar za akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Općina Vrsi financirati će prijevoz (mjesečnu kartu) za akademsku godinu 2018./2019.  u iznosu od 100% mjesečne karte.

 

 1. Pravo na potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte mogu ostvariti studenti koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na studij na području Zadarske županije i imaju status redovitog studenta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

 

 1. Rok za podnošenje zahtjeva je 24.  listopada 2018. godine.

 

 1. Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za sufinanciranje autobusne karte studentima“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima.

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (studenti)
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica).

 

 1. Dokumentacija se može dostaviti i u presliku ukoliko se istovremeno podnosi i zahtjev za stipendiranje.

 

 1. Svi zahtjevi koji ne budu sadržavali kompletnu dokumentaciju i koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Nakon isteka roka, s javnim prijevoznikom („Liburnija“ d.o.o. Zadar) sklopiti će se ugovor o sufinanciranju prijevoza za podnositelje zahtjeva.

 


 

Pravilnik o dodjeli stipendija

Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi 2018

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu-sufinanciranje autobusne karte studentima 2018

Zahtjev za stipendiju

Zahtjev za financiranje autobusne karte

Izjava o neprimanju druge stipendije


Odluka o dodjeli stipendije

Javna objava upisa djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2018./2019.

Javna objava upisa djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2018./2019.

Javni natječaji

Na temelju članka 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ”Vrška vila” Vrsi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Vrška vila” Vrsi, objavljuje

JAVNU OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU

2018./2019. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 29. svibnja 2018. godine do zaključno 15.lipnja 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića “Vrška vila”, svakog radnog dana u vremenu od 08:00h do 12:00h.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine Vrsi za djecu koja navršavaju tri godine života do 31.08.2018. godine.
Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Vrška vila”.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama dječjeg vrtića “Vrška vila” ili na web stranici Općine Vrsi.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

 • rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih,
 • preslika osobnih iskaznica roditelja,
 • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa u vrtić,
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz Pravilnika koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić.
Rezultati upisa biti će objavljena na oglasnoj ploči Vrtića u roku od 15 dana od završetka upisa. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić “Vrška vila”, Dr.Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 023/360-904 svakog radnog dana u vremenu od 08.00h – 12.00h.


Zahtjev za upis

Odluka o upisu 2018-2019

Javna objava upisa 2018-2019

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja

Javni natječaji

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja

na pomorskom dobru na području Općine Vrsi u 2018. godini

I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Vrsi za 2018. godinu.

 II.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Vrsi, na adresu: Općina Vrsi, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za 2018. godinu.

III.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

 • Ispunjeni obrazac zahtjeva s priloženom upravnom pristojbom u državnim biljezima (20,00 kn po zahtjevu),
 • Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

IV.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi u 2018. godini izdat će se koncesijsko odobrenje.

U slučaju da se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva s urednim i potpunim zahtjevima prednost ima podnositelj – dosadašnji korisnik pod uvjetom da je svoje dosadašnje obveze uredno ispunio, odnosno onaj podnositelj zahtjeva koji je prije predao zahtjev ako na mikrolokaciji nije do sada izdano koncesijsko odobrenje.

Status dosadašnjeg korisnika može ostvariti isključivo korisnik koncesijskog odobrenja u godini koja prethodi godini za koju se daje novo koncesijsko odobrenje.

V.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Vrsi u 2018. godini podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Vrsi. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.


Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2018. godini

Zahtjev za koncesijsko odobrenje

Natječaj za zakup javne površine

Natječaj za zakup javne površine

Javni natječaji

Na temelju Odluke o postavljanju štandova, kioska, reklama, reklamnih panoa, montažnih objekata, pokretnih objekata („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 03/10), Odluke o davanju u zakup dijela k.č. 3996 k.o. Vrsi i članka 46. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13), Općinski načelnik Općine Vrsi raspisuje:

                                                                                                

NATJEČAJ za zakup javne površine

 

 1. Daje se u zakup javna površina na području Općine Vrsi za postavu kioska, na sljedećoj lokaciji:
 2. Vrsi – Sveti Jakov, dio k.č. 3996 k.o. Vrsi

 

R.B. NAMJENA POČETNI IZNOS ZAKUPNINE TRAJANJE ZAKUPA NAPOMENA
1. Kiosk ili druga građevina gotove konstrukcije sa pripadajućom terasom – ugostiteljski objekt 30.000,00 kn/godišnje

3 godine s početkom od 01.03.2018. godine

Struja osigurana, voda osigurana

 

Obavijesti o mikrolokaciji za postavu kioska mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi.

 1. Ako sudionik Natječaja nije podmirio dugove prema Općini Vrsi sa bilo kojeg naslova, ponuda se neće uzeti u razmatranje.
 1. Ponuda mora sadržavati:
  • ime i prezime/naziv, OIB, te adresu ponuditelja
  • iznos zakupnine koju ponuditelj nudi
  • dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • broj žiro računa radi povrata jamčevine
 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:
  • ponuda koja sadrži najvišu cijenu
  • u slučaju dvije ili više ponuda jednake vrijednosti, prednost ima:
   • ponuda ponuđača koji je registriran na području Općine Vrsi
   • nakon toga ponuda koja je ranije zaprimljena
 1. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 3.000,00 kuna na žiro račun Općine Vrsi:
  IBAN: HR2324020061862500009, model: 68, poziv na broj: 5738 – OIB.

Potvrdu o uplaćenoj jamčevini natjecatelji su dužni priložiti u ponudi.

Ukoliko se potvrda o uplaćenoj jamčevini ne dostavi uz ponudu, ista se neće razmatrati. Natjecatelju koji pobijedi u natječaju jamčevina se uračunava u ukupni iznos, ostalima će se jamčevina vratiti.

 1. Zabranjeno je davanje lokacije u podzakup.
 1. Rok dostave ponuda na natječaj je:
 2. 14. veljače 2018. godine do 12.00 sati, na sljedeću adresu:

  Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi,

  sa naznakom “Natječaj za javne površine – ne otvaraj”

 1. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave moraju biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi do 14. veljače 2018. godine bez obzira na način dostave.
 1. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine. Ako nakon donesene odluke o dodjeli javne površine najpovoljniji ponuditelj odustane od dobivene javne površine i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.
 1. Najpovoljniji ponuditelj koji bude izabran dužan je u roku 8 (osam) dana po primitku obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i najpovoljnije ponude u javnom natječaju i zaključiti ugovor o zakupu javne površine. U protivnom smatrat će se da je odustao od ugovora, te gubi pravo na povrat jamčevine.
 1. Otvaranje ponuda će biti 14. veljače 2018. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Vrsi.

 

NAPOMENE

 1. OPĆI UVJETI
  • Godišnja zakupnina uplaćuje se godinu unaprijed prije sklapanja ugovora, te se kiosk može postaviti nakon uplate iste. Za ostale godine do 30. studenog tekuće godine za iduću godinu
  • Trošak struje i vode nije uračunat u zakupninu
  • Osiguran kiosk
  • Kiosk ili druga građevina gotove konstrukcije može imati tlocrtnu površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu
  • Pri potpisu Ugovora o zakupu, odabrani ponuditelj je, kao sredstvo osiguranja plaćanja, dužan dostaviti javnobilježnički ovjerenu bjanko zadužnicu na ukupan iznos zakupnine za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ukoliko je odabrani ponuditelj trgovačko društvo, dužan je dostaviti bjanko zadužnicu u kojoj je jamac platac odgovorna osoba u trgovačkom društvu
Natječaj za stipendije

Natječaj za stipendije

Javni natječaji, Obavijesti

Općina Vrsi raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

 •  su državljani Republike Hrvatske
 • su redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH (koji imaju status redovnog studenta)
  • redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4.5.
  • redoviti studenti viših godina studija s prosjekom ocjena najmanje 3.5.
 • imaju prebivalište na području Općine Vrsi
 • nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednje škole koji:

  • su državljani Republike Hrvatske
  • su redovno upisani u srednju školu u RH
   • redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4.5.
   •  redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4.5
  •  imaju prebivalište na području Općine Vrsi
  • nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta

Rok za podnošenje prijave je 10.11.2017. godine

Prijave dostaviti na adresu:

Općina Vrsi
Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku “za stipendiju ” ili predati osobno u uredu Općine u Vrsima.

Više o natječaju i o potrebnoj dokumentaciji možete pročitati ovdje. Zahtjev za stipendiju možete pronaći ovdje.

Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.

Rezultati natječaja bit će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči.


Rezultati natječaja