Sports center “Stara gusterna”

Sports center “Stara gusterna”

Notifications

In order to promote sports and recreation of children and youths, Vrsi municipality has produced documentation for arranging the sports center Stara Gusterna. The total value of the project is 223 481,87 kn. On the asphalt floor of the existing football field, a layer of artificial grass of 5 cm will be laid, along with the northwestern edge of the playground will be mounted assembly stands. The total capacity of the forum will be 100 seats.
 
The content is adapted for disabled and disabled people.
It is planned the application of the project to the “Bura” measure LAG 2.1. Construction and reconstruction of public infrastructure in order to improve the quality of life in the LAG area, will be announced at the end of 2018.
 
Supporting the promotion of sports and healthy lifestyles, Vrsi Municipality encourages young people to play sports activities and promotes team and sport spirit.

Construction of the coastal belt in Zukve

Construction of the coastal belt in Zukve

Notifications
Vrsi Municipality is in the process of drafting documentation for the project Coastal zone construction in Zukve. The project will cover the area of concrete line, total length of 700 meters. Building the coastal belt in Zukve will solve the problems of pedestrian areas, access to the beach and the sunbathing area and will fit with the design of urban elements and equipment. The total value of the project is 2.5 million kuna.
 
The coastal belt in Zukve will remedy the natural state of the promenade and provide adequate security for the population, tourists and visitors. The promenade in Zukve will be connected with the promenade of Nin.
 
The project is both developmental and infrastructural, will contribute to the valorisation of tourism and the possibilities of daily family reunion. Project Coastal zone construction in Zukve continues a successful series of projects for improving utility and infrastructure services and improving the overall conditions and quality of life in Vrsi Municipality.
 
 
 
 
New water supply network in Vrsi

New water supply network in Vrsi

Notifications

Vrsi Municipality signed the contract for the development of the documentation of the project of the DuševicćMlin-Vrsi-Škripača water network in the amount of 240.000 kn. Documents financed by the Municipality will be delivered within 90 working days, after which the municipality of Vrsi plans to apply to European funds and the Rural Development Program 2014-2020.
The size of the planned pipeline is 8 kilometers, and its importance is reflected in the fact that it will allow uninterrupted water supply services, especially in the peak months of the month. The settlement Vrsi is supplied with water from the pumping station “Boljkovac” while the Poljica settlement is supplied from the pumping station “Oko”. Pump station “Boljkovac” swings in the winter and summer period and causes problems with water supply, especially in the summer months, while the pumping station itself is questionable. The pipeline from the “Oko” pumping station to the water tower of Škripača is the most efficient solution to this burning problem.
With this move, Vrsi Municipality strives to resolve the issue of hot water supply in the summer months, improve the quality of life of all inhabitants of this Municipality, increase the competitiveness and quality of tourism services.

A scholarship call and a call to fund the bus tickets

A scholarship call and a call to fund the bus tickets

Public contests, Notifications

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi

 

 1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu,
  • redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku,
  • koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije studentima su:

 

Za studente druge i idućih godina studija, prilikom izračuna prosjeka ocjena za predmete upisane na prethodnoj godini koji se ocjenjuju i ulaze u prosjek, a nisu položeni, za izračun prosjeka smatrati će se da ti predmeti imaju ocjenu jedan.

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su:
  • uspješnost u pohađanju nastave – postignut opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4,50 ukoliko se učenik ne obrazuje u programu prema preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a za učenike drugog i idućih razreda srednje škole,
  • postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,50 za učenike prvog razreda srednje škole.

 

 1. Studentu odnosno učeniku koji je prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osoba s pedeset postotnim ili većim invaliditetom može se dodijeliti stipendija iako ne zadovoljava osnovne uvjete.

 

 1. Rok za podnošenje prijave je 24.  listopada 2018. godine

 

 1. Prijave dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za stipendiju“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu (studenti) ili potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu (učenici)
  • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija za studente drugih i viših godina ili kopija svjedodžbe prethodnog razreda za učenike i studente prve godine
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
  • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (osobe s pedeset postotnim ili većim invaliditetom).

 

 1. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Rezultati natječaja biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči.

 


 

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu/sufinanciranje autobusne karte studentima

 

 1.  Raspisuje se javni poziv za potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte studentima na relaciji mjesto prebivališta – Zadar za akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Općina Vrsi financirati će prijevoz (mjesečnu kartu) za akademsku godinu 2018./2019.  u iznosu od 100% mjesečne karte.

 

 1. Pravo na potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte mogu ostvariti studenti koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na studij na području Zadarske županije i imaju status redovitog studenta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

 

 1. Rok za podnošenje zahtjeva je 24.  listopada 2018. godine.

 

 1. Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za sufinanciranje autobusne karte studentima“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima.

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (studenti)
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica).

 

 1. Dokumentacija se može dostaviti i u presliku ukoliko se istovremeno podnosi i zahtjev za stipendiranje.

 

 1. Svi zahtjevi koji ne budu sadržavali kompletnu dokumentaciju i koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Nakon isteka roka, s javnim prijevoznikom („Liburnija“ d.o.o. Zadar) sklopiti će se ugovor o sufinanciranju prijevoza za podnositelje zahtjeva.

 


 

Pravilnik o dodjeli stipendija

Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi 2018

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu-sufinanciranje autobusne karte studentima 2018

Zahtjev za stipendiju

Zahtjev za financiranje autobusne karte

Izjava o neprimanju druge stipendije

 

Disposal of bulky municipal waste

Disposal of bulky municipal waste

Notifications

Temeljem članka 29., stavak 11. Zakona, 28. srpnja 2015. donesen je Naputak o glomaznom otpadu. Ovim Naputkom se propisuje vrsta predmeta i stvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom. Krupni (glomazni) otpad je sukladno članku 4., stavak 16. Zakona o održivom gospodarenju otpadom predmet i/ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Sukladno Članku 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom davatelj javne usluge (Čistoća d.o.o.) je dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu (adresa nekretnine) korisnika usluge bez naknade. Davatelj javne usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta. Davatelj javne usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik i davatelj usluge.

Detalji oko preuzimanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika su definirani Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (Službeni glasnik Općine Vrsi 04-18) koja definira da se glomazni otpad (osim u reciklažnom dvorištu) prikuplja i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (po pozivu) pri čemu se ova usluga ne naplaćuje već je sadržana u redovnoj cijeni javne usluge. Količina glomaznog otpada koja se odvozi bez naknade je do 2m3 po odvozu. Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta naplaćuje se prema cjeniku davatelja usluge.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju otpada (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, opasni otpad, debla, grane itd.) te ih Čistoća d.o.o. neće i ne smije preuzimati. Poseban naglasak stavlja se na građevinski otpad koji sadrži azbest.

Korisnik usluga na posebnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o., a i može se preuzeti osobno na adresi Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, naručuje preuzimanje glomaznog otpada. Djelatnik Čistoće d.o.o. se povratno javlja korisniku usluge te se dogovaraju o terminu obavljanja usluge. Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu 023/234-815.

Water supply notifications

Water supply notifications

Notifications

Because of works on water supply system in Vrsi Municipality on 12.09.2018. (Wednesday) in a time of 04:00h to 20:00h without water will be consumers in places:

 • Vrsi
 • Vrsi Mulo
 • Zukve
 • During the works, and to the establishment of normal water supply will be provided with water tanks for human consumption that will be placed at the following locations:

 • Vrsi (at municipality)
 • Vrsi Mulo (in front of the restaurant “Karoca”)
 • Grbe (in front of the Sonik store)