Javna nabava za nabavu kompaktnog rovokopača (rabljeni)

Raspisan je postupak javne nabave naziva “Usluge financijskog leasinga – Nabava kompaktni rovokopač (rabljeni)”. Ev. broj: JN-MV 07/2024, CPV: 66114000-2 objavljen je na stranicama EOJN. Otvaranje ponuda je 28.03.2024. u 12:00h.

Otplata će ići u 60 mjesečnih obroka, te akontacija (učešće) po obostranom potpisu ugovora iznosit će 30%.

Povjerenstvo za postupak javne nabave:

  1. Kristian Vukić, voditelj
  2. Ivana Milutin, član
  3. Anita Predovan Maraš, član

Odgovorna osoba: načelnik Luka Perinić


Opći podaci o postupku nabave

Upute za ponuditelje

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Skip to content