Javna objava upisa djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrška vila” Vrsi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Vrška vila” Vrsi, objavljuje:

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU

2020./2021. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 01. lipnja 2020. godine do zaključno 12. lipnja 2020. godine.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga  koji imaju prebivalište na području Općine Vrsi za djecu koja navršavaju tri godine života do 31.08.2020. godine.
Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Vrška vila”.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se na predulazu dječjeg vrtića “Vrška vila” ili na web stranici Općine Vrsi.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

  • – rodni list djeteta
  • – preslika osobnih iskaznica roditelja,
  • – potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa u vrtić
  • – dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz Pravilnika koja je navedena u upisnom obrascu (ukoliko istu korisnik usluga  posjeduje).

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Vrtića u roku od 15 dana od završetka upisa.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti putem:

  • email-a: vrska.vila@gmail.com
  • fizička dostava na adresu: Dječji vrtić “Vrška vila”, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 023/360-904 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-12.00 sati.


Zahtjev za upis

Odluka o upisu 2020-2021

Plan upisa za 2020.-2021.

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga

Skip to content