Javni natječaj – Pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsi – 14.02.2020.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), i članka 46. Statuta Općine Vrsi (Službeni glasnik Općine Vrsi br. 02/13, 03/18), općinski načelnik Općine Vrsi, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsi, glavni rukovoditelj/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18) moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsi, i to:

– magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili pravne, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18).

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– preslik osobne iskaznice,

– preslik rodnog lista,

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potrebno je dostaviti: elektronički zapis – u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjeseca,

– preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i izjava da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. ZSN-a, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18),

– dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta poznavanja rada na računalu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u presliku izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može se prijaviti na natječaj, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene natječaj.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti pisano obaviještene.

Postupak javnog natječaja obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na koju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i intervju kome mogu pristupiti samo osobe koje su zadovoljile prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti prijema prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje to pravo.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na mrežnoj stranici Općine Vrsi https://www.vrsi.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, bit će dostupan opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 10 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Vrsi«.

Prijava je zaprimljena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi.

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Skip to content