Javni natječaj – Viši stručni suradnik – 12.10.2018.

Na temelju članka 8., 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i Planom prijema u službu u Općinu Vrsi za 2018. godinu, vršitelj dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi za radno mjesto broj 4. iz Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi:

 • Viši stručni suradnik, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rok od 3 mjeseca.

Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11) moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsi, i to:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenih znanosti, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik osobne iskaznice,
 • preslik rodnog lista,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potrebno je dostaviti: elektronički zapis – u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjeseca,
 • preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. ZSN-a, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 • dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta poznavanja rada na računalu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u presliku izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može se prijaviti na natječaj, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti pisano obaviještene.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na koju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti prijema prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje to pravo.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na mrežnoj stranici Općine Vrsi https://www.vrsi.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, bit će dostupan opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, s naznakom: »Prijava na natječaj za prijam u službu – Viši stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi«.

Prijava je zaprimljena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata u zakonskom roku.

 


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


 

Skip to content