Javni natječaj – Viši stručni suradnik za financije i EU fondove – 17.5.2023.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19), raspisuje:

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U  Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi –  Odsjek financija i računovodstva, na radno mjesto  Viši stručni suradnik za financije i EU fondove (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsi, i to:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu..

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice)
  3. preslika diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem,
  4. izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
  5. elektronički zapis ili preslika uvjerenja da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca, računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama,
  6. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  7. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  8. presliku dokaza o položenom državnom ispitu ukoliko ga je podnositelj prijave položio,

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u presliku izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može se prijaviti na natječaj, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti pisano obaviještene. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail adresa) i  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidat koji ima pravo prednosti prijema prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje to pravo.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21), objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, dužan je priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda i sl.). Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web-stranici Općine Vrsi (www.vrsi.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Vrsi objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja.

Smatra se daje  kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Pisane prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se poštom na adresu: Općina Vrsi,  Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, s naznakom:  „Natječaj za prijam u službu na neodređeno – Viši stručni suradnik za financije i EU fondove“ u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi.

Prijava je zaprimljena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

O rezultatima izbora kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata u zakonskom roku.Skip to content