Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vrsi u 2023. godini

coins

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vrsi u 2023. godini

Članak 1.

Općina Vrsi poziva udruge s sjedištem na području Općine Vrsi i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Vrsi i/ili čiji su članovi i/ili korisnici s područja Općine Vrsi, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Članak 2.

Udruge sukladno ovom natječaju mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. SPORT
 2. KULTURA I TURIZAM
 3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 3.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

 1. Prioritetno područje: SPORT

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 1. Poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana;
  1. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
 • Prioritetno područje: KULTURA I TURIZAM

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

 • Zaštitu, očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost, novinsku nakladničku djelatnost, filmsku i video djelatnost
  • Organizacija zabavno-gastronomskih manifestacija u sklopu turističke ponude
 • Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Programi, projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 • Udruge mladih,
 • Udruge građana,
 • Udruge proizašle iz rata,
 • Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

Članak 4.

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 44.000,00 eura (331.518,00 kn.)

Planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

Prioritetno područjeProjekti, programi, manifestacijeIznos financijskih sredstava u knNajniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u knNajviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u knOčekivani broj ugovora
1.SPORT
 Poticanje i promicanje sporta, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga18.000,00 €
135.621,00 kn
    700,00 €   5.274,15 kn    4.000,00 €   30.138 kn7
2.KULTURA I TURIZAM
 Zaštitu, očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost, novinsku nakladničku djelatnost, filmsku i video djelatnost; Organizacija zabavno-gastronomskih manifestacija u sklopu turističke ponude        15.000,00 € 113.017,50 kn700,00 €
5.274,15 kn
3.500,00 €   26.370,75 kn5
3.RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
 Programi, projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na: udruge mladih, udruge građana, udruge žena, udruge proizašle iz rata; podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga 11.000,00 €
1.501,76 kn
150,00 €
1.130,17 kn
    700,00 €   5.274,15 kn1

Članak 5.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt, program ili manifestaciju u okviru svakog pojedinog prioritetnog područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine.

Članak 6.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vrsi ( www.vrsi.hr ). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koji čine sastavni dio ovog javnog natječaja.

Članak 7.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku s svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Vrsi ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Vrsi

Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi

23235 Vrsi

„Javni natječaj za udruge – Ne otvaraj“

do 18.03.2023. godine u 12:00 sati, neovisno o načinu dostave.

Članak 8.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Vrsi.

Članak 9.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

Članak 10.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Vrsi za 2023. godinu, Općina Vrsi će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

Članak 11.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku o roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.

Članak 12.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@vrsi.hr , najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.Skip to content