Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja

na pomorskom dobru na području Općine Vrsi u 2018. godini

I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Vrsi za 2018. godinu.

 II.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Vrsi, na adresu: Općina Vrsi, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za 2018. godinu.

III.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

  • Ispunjeni obrazac zahtjeva s priloženom upravnom pristojbom u državnim biljezima (20,00 kn po zahtjevu),
  • Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),
  • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

IV.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi u 2018. godini izdat će se koncesijsko odobrenje.

U slučaju da se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva s urednim i potpunim zahtjevima prednost ima podnositelj – dosadašnji korisnik pod uvjetom da je svoje dosadašnje obveze uredno ispunio, odnosno onaj podnositelj zahtjeva koji je prije predao zahtjev ako na mikrolokaciji nije do sada izdano koncesijsko odobrenje.

Status dosadašnjeg korisnika može ostvariti isključivo korisnik koncesijskog odobrenja u godini koja prethodi godini za koju se daje novo koncesijsko odobrenje.

V.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Vrsi u 2018. godini podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Vrsi. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.


Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2018. godini

Zahtjev za koncesijsko odobrenje

Skip to content