Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine i za poslove državne uprave prenijete na Općinu, Općina Vrsi je ustrojila Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i Statutom Općine Vrsi. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja Pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik. Za obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela Pročelnik je odgovoran Općinskom načelniku.

Jedinstveni upravni odjel:

 • izvršava zakone i druge propise, te odluke i druge akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • prate stanje, rješavaju poslove o upravnim pitanjima,
 • provode nadzor,
 • poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena,
 • pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata,
 • dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i drugih pravnih subjekata,
 • obavlja druge poslove.

Zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi:

 • Ivana Milutin – pročelnica jedinstvenog upravnog odjela, ivanamilutin@vrsi.hr, +385 99 488 3550
 • Marko Rončević – voditelj odsjeka za komunalne poslove, markoroncevic@vrsi.hr, +385 91 360 6259
 • Kristian Vukić – voditelj odsjeka financija i računovodstva, kristianvukic@vrsi.hr, +385 98 941 9386
 • Ivan Ninčević – komunalni redar, ivannincevic@vrsi.hr, +385 99 488 3551
 • Marta Milutin – komunalni redar, martamilutin@vrsi.hr, +385 91 360 6253
 • Anita Predovan Maraš – viši stručni suradnik za financije i EU fondove,  anitapredovan_maras@vrsi.hr, +385 91 360 6260

023/360-625

023/359-508

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00h. Stranke se primaju od 08:00 – 11:30h.

Skip to content