Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine i za poslove državne uprave prenijete na Općinu, Općina Vrsi je ustrojila Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i Statutom Općine Vrsi. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja Pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik. Za obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela Pročelnik je odgovoran Općinskom načelniku.

Jedinstveni upravni odjel:

 • izvršava zakone i druge propise, te odluke i druge akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • prate stanje, rješavaju poslove o upravnim pitanjima,
 • provode nadzor,
 • poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena,
 • pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata,
 • dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i drugih pravnih subjekata,
 • obavlja druge poslove.

Zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi:

 • Ivana Milutin – pročelnica jedinstvenog upravnog odjela, ivanamilutin@vrsi.hr
 • Marko Rončević – voditelj odsjeka za komunalne poslove, markoroncevic@vrsi.hr
 • Kristian Vukić – voditelj odsjeka financija i računovodstva, kristianvukic@vrsi.hr
 • Ivan Ninčević – komunalni redar, ivannincevic@vrsi.hr
 • Šime Stojak – komunalni referent, sime.stojak@vrsi.hr
 • Anita Predovan Maraš – viši stručni suradnik za financije i EU fondove,  anitapredovan_maras@vrsi.hr

023/360-625

023/359-508

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00 sati. Stranke se primaju od 09 do 13 sati.