Natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici

Komunalno društvo „Vrsi infrastruktura“ d.o.o.

OIB: 82024419318

Dr. Franje Tuđmana 6

23235 Vrsi

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA TRŽNICI

(K.Č. 2558 K.O. VRSI)

Daju se u zakup prodajna mjesta na području Općine Vrsi katastarska čestica 2558 katastarske Općine Vrsi:

NAMJENA  BROJ OBJEKATAPOČETNA CIJENANAPOMENA
Kruha i peciva-kiosk ili drugi objekt do 15m2  110.000,00 knStruja i voda osigurani
Mesnica-kiosk ili drugi objekt do 15m2  110.000,00 knStruja i voda osigurani
Fast food-kiosk ili drugi objekt do 15m2  110.000,00 knStruja i voda osigurani
Voća i povrća-otvoreni štand do 8m2  52.000,00 knStruja i voda osigurani

OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA:

Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

  • Naziv (ime i prezime) i adresu/sjedište ponuditelja, OIB te telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja,
  • Presliku rješenja o upisu u sudski registar ili obrtnice, iz kojih je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja,
  • Iznos zakupnine koju ponuditelj nudi

      Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost iz javnog natječaja.

      Ponuditelji koji se natječu, moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Općini Vrsi do trenutka otvaranja ponuda.

Mjerila i način odabira ponude:

  • Najvišu cijenu
  • Dosadašnji korisnik javne površine registriran na području Općine Vrsi koji je uredno podmirivao obveze, ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu

            Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži:

U slučaju da dva ili više ponuditelja za isto mjesto dostave identične ponude, uzet će se u obzir  ponuda koja je ranije zaprimljena.

Opći uvjeti:

Iznos zakupnine plaća se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora., te se kiosk može postaviti nakon uplate iste.

Trošak struje i vode nije uračunat u zakupninu

Kiosk ili druga građevina gotove konstrukcije može imati tlocrtnu površinu do 15m2 u skladu s tipskim projektom za kojeg je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu.

Zabranjeno je davanje lokacije u podzakup.

Ostalo:          

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom »NE OTVARATI- za natječaj javnih površina« na adresu:

VRSI INFRASTRUKTURA d.o.o.,  Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 VRSI       

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. lipnja 2021. godine u 14:00h

Nepotpune, neodređene i nepravovremene ponude, kao i ponude kojima je iznos zakupnine manji od onog određenog u početnoj cijeni i ponude natjecatelja koji imaju dugovanja po bilo kojoj osnovi, prema Općini Vrsi neće se razmatrati.

Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadrži sve priloge koji se traže po natječaju.

Ukoliko se prilikom otvaranja ponuda utvrdi da ponuditelj nema podmirene sve obveze prema Općini Vrsi, njegova ponuda biti će odbačena kao nepravilna.

Zakupodavac ima pravo odustati od zakupa u svako doba prije potpisivanja ugovora o zakupu.

Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 15. lipnja 2021. godine u 12:30 sati, u Multimedijalnoj dvorani Općine Vrsi.

Vrsi, 4. lipnja 2021. godine

Skip to content