Natječaj za zakup javne površine

Na temelju Odluke o postavljanju štandova, kioska, reklama, reklamnih panoa, montažnih objekata, pokretnih objekata („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 03/10) i članka 46. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13), Općinski načelnik Općine Vrsi raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zakup javne površine

 

 1. Daje se u zakup javna površina na području Općine Vrsi za postavu kioska i otvorenog štanda na sljedećoj lokaciji:
R.B. NAMJENA POČETNI IZNOS ZAKUPNINE TRAJANJE ZAKUPA NAPOMENA
A) Vrsi-Mulo, k.č. 2558, k.o. Vrsi
1. Kruh i peciva – kiosk ili drugi objekt do 15 m2 15.000,00 kn 1 godina Struja osigurana, voda osigurana
2. Mesnica – kiosk ili drugi objekt do 15 m2 15.000,00 kn 1 godina Struja osigurana, voda osigurana
3. Ribarnica – kiosk ili drugi objekt do 15 m2 15.000,00 kn 1 godina Struja osigurana, voda osigurana
4. Voća i povrća – otvoreni štand do 8 m2, 5 objekata 4.000,00 kn 1 godina Struja osigurana, voda osigurana

 

Obavijest o mikrolokaciji za postavu kioska ili otvorenog štanda mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi.

 

 1. Ako sudionik Natječaja nije podmirio dugove prema Općini Vrsi s bilo kojeg naslova, ponuda se neće uzeti u razmatranje.
 2. Ponuda mora sadržavati:
 • Ime i prezime/naziv, te adresu ponuditelja
 • Iznos zakupnine koju ponuditelj nudi
 • Dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti
 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:
 • Ponuda koja sadrži najvišu cijenu
 • Dosadašnji korisnik javne površine registriran na području Općine Vrsi koji je uredno podmirivao obveze, ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu
 • U slučaju dvije ili više ponuda jednake vrijednosti, prednost ima:
 • ponuda ponuđača koji je registriran na području Općine Vrsi
 • nakon toga ponuda koja je ranije zaprimljena
 1. Zabranjeno je davanje lokacije u podzakup.
 2. Rok za dostavu ponuda na natječaj je:

11. svibnja 2018.godine u 12:00 sati, na sljedeću adresu:

 Općina Vrsi, Dr.Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi

s naznakom „Natječaj za javne površine-ne otvaraj“

 1. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave moraju biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu do 11. svibnja 2018. godine bez obzira na način dostave.
 2. Otvaranje ponude će biti 11. svibnja 2018. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Vrsi.
 3. Općina Vrsi zastupana po načelniku zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

Napomene:

Opći uvjeti:

 • Godišnja zakupnina uplaćuje se godinu unaprijed prije sklapanja ugovora, te se kiosk može postaviti nakon uplate iste.
 • Trošak struje i vode nije uračunat u zakupninu.
 • Osiguran kiosk
 • Kiosk ili druga građevina gotove konstrukcije može imati tlocrtnu površinu do 15 m2 u skladu s tipskim projektom za kojeg je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu

 

Skip to content