Natječaj za zakup javne površine

Na temelju Odluke o postavljanju štandova, kioska, reklama, reklamnih panoa, montažnih objekata, pokretnih objekata („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 03/10), Odluke o davanju u zakup dijela k.č. 3996 k.o. Vrsi i članka 46. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13), Općinski načelnik Općine Vrsi raspisuje:

                                                                                                

NATJEČAJ za zakup javne površine

 

 1. Daje se u zakup javna površina na području Općine Vrsi za postavu kioska, na sljedećoj lokaciji:
 2. Vrsi – Sveti Jakov, dio k.č. 3996 k.o. Vrsi

 

R.B. NAMJENA POČETNI IZNOS ZAKUPNINE TRAJANJE ZAKUPA NAPOMENA
1. Kiosk ili druga građevina gotove konstrukcije sa pripadajućom terasom – ugostiteljski objekt 30.000,00 kn/godišnje

3 godine s početkom od 01.03.2018. godine

Struja osigurana, voda osigurana

 

Obavijesti o mikrolokaciji za postavu kioska mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi.

 1. Ako sudionik Natječaja nije podmirio dugove prema Općini Vrsi sa bilo kojeg naslova, ponuda se neće uzeti u razmatranje.
 1. Ponuda mora sadržavati:
  • ime i prezime/naziv, OIB, te adresu ponuditelja
  • iznos zakupnine koju ponuditelj nudi
  • dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • broj žiro računa radi povrata jamčevine
 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:
  • ponuda koja sadrži najvišu cijenu
  • u slučaju dvije ili više ponuda jednake vrijednosti, prednost ima:
   • ponuda ponuđača koji je registriran na području Općine Vrsi
   • nakon toga ponuda koja je ranije zaprimljena
 1. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 3.000,00 kuna na žiro račun Općine Vrsi:
  IBAN: HR2324020061862500009, model: 68, poziv na broj: 5738 – OIB.

Potvrdu o uplaćenoj jamčevini natjecatelji su dužni priložiti u ponudi.

Ukoliko se potvrda o uplaćenoj jamčevini ne dostavi uz ponudu, ista se neće razmatrati. Natjecatelju koji pobijedi u natječaju jamčevina se uračunava u ukupni iznos, ostalima će se jamčevina vratiti.

 1. Zabranjeno je davanje lokacije u podzakup.
 1. Rok dostave ponuda na natječaj je:
 2. 14. veljače 2018. godine do 12.00 sati, na sljedeću adresu:

  Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi,

  sa naznakom “Natječaj za javne površine – ne otvaraj”

 1. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave moraju biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi do 14. veljače 2018. godine bez obzira na način dostave.
 1. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine. Ako nakon donesene odluke o dodjeli javne površine najpovoljniji ponuditelj odustane od dobivene javne površine i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.
 1. Najpovoljniji ponuditelj koji bude izabran dužan je u roku 8 (osam) dana po primitku obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i najpovoljnije ponude u javnom natječaju i zaključiti ugovor o zakupu javne površine. U protivnom smatrat će se da je odustao od ugovora, te gubi pravo na povrat jamčevine.
 1. Otvaranje ponuda će biti 14. veljače 2018. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Vrsi.

 

NAPOMENE

 1. OPĆI UVJETI
  • Godišnja zakupnina uplaćuje se godinu unaprijed prije sklapanja ugovora, te se kiosk može postaviti nakon uplate iste. Za ostale godine do 30. studenog tekuće godine za iduću godinu
  • Trošak struje i vode nije uračunat u zakupninu
  • Osiguran kiosk
  • Kiosk ili druga građevina gotove konstrukcije može imati tlocrtnu površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu
  • Pri potpisu Ugovora o zakupu, odabrani ponuditelj je, kao sredstvo osiguranja plaćanja, dužan dostaviti javnobilježnički ovjerenu bjanko zadužnicu na ukupan iznos zakupnine za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ukoliko je odabrani ponuditelj trgovačko društvo, dužan je dostaviti bjanko zadužnicu u kojoj je jamac platac odgovorna osoba u trgovačkom društvu
Skip to content