Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice – Viši stručni suradnik za financije i EU fondove – 26.11.2021

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi

Objavljuje se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik za financije i EU fondove, radno mjesto broj 5. iz Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 04/20, 08/20)

 • 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice – do povratka odsutne službenice na posao, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsi, i to:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

Uz prijavu na oglas treba priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik osobne iskaznice,
 • preslik rodnog lista,
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 1 mjeseca,
 • preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. ZSN-a, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 • dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslik svjedodžbe ili potpisana izjava kandidata).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u presliku izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može se prijaviti na oglas, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti pisano obaviještene.

Oglasni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na koju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Kandidat koji ima pravo prednosti prijema prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje to pravo.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21), objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843/.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa, dužan je priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://­branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda i sl.). Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11), uz prijavu na javni oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na mrežnoj stranici Općine Vrsi https://www.vrsi.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, bit će dostupan opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se do 8. prosinca 2021. godine, na adresu: Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za financije i EU fondove«.

Prijava je zaprimljena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

O rezultatima izbora kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata u zakonskom roku.
Skip to content