Objava javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3)

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13., 65/17.,114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Vrsi KLASA: 350-02/20-01/02 URBROJ: 2198/34-02/01-21-20. od 17.02.2021., Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA VRSI SJEVER (L, R3)

1. Javna rasprava održat će se u vremenu od 24.02. do 26.03.2021. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3) izlaže na javni uvid u prostorijama multimedijalne dvorane Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

3. Javno izlaganje u tijeku javne rasprave održat će se dana 23.03.2021. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama multimedijalne dvorane Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi.

U skladu s Naputkom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA:350-01/20-01/116 u slučaju da broj nazočnih sudionika premaši dopušten broj obzirom na sigurnosne  COVID 19 mjere, javno izlaganje će se održavati uzastopno u grupama adekvatne veličine.

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3) mogu se dostavljati zaključno do 26.03.2021. godine neposredno u prostorijama Općine Vrsi upisom u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Općina Vrsi Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi 23235, putem elektronske pošte na adresu e pošte opcina@vrsi.hr te u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

5. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom

propisu.

6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3) koja nisu dostavljena u ostavljenom roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir pri izradi Izvješća o javnoj raspravi.


Prijedlog plana za javnu raspravu:

Skip to content