Oglas za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o športu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 46. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ broj 02/13) Načelnik Općine Vrsi objavljuje:

OGLAS

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima od interesa za Općinu Vrsi u 2018. godini

 

I.

U javne potrebe u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima na području Općine Vrsi za 2018. godinu uvrstit će se u skladu s Zakonom, djelomično ili u cjelosti:

a) KULTURA

1) Programi ustanova, organizacija i udruga u kulturi koje obavljaju poslove od interesa za Općinu Vrsi

2) Programi zaštite i revitalizacije spomenika kulture od izuzetne vrijednosti za Općinu Vrsi

3) Otkup vrijednih muzejskih predmeta, otkup knjiga za potrebe knjižnice

4) Izdavanje knjiga, brošura, časopisa i listova u kulturi od interesa za Općinu Vrsi

5) Programi koji imaju za cilj unaprijeđenje i posebice, stvaraju nove kvalitete kazališno-scenskog glazbenog i likovnog života Općine Vrsi

6) Programi koji imaju za cilj oživljavanje i poticanje kulturno-amaterskog stvaralaštva na području Općine Vrsi

7) Akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj, muzejsko-galerijskoj, likovnoj i glazbeno-scenskoj djeltanosti od interesa za Općinu Vrsi

8) Rekonstrukcija, sanacija, investicijsko održavanje i opremanje objekata i ustanova kultura od interesa za Općinu Vrsi

 b) ŠPORT

Programi koji predlažu športske udruge i društva, zajednice športskih udruga, odgojno-obrazovne ustanove, učenička športska društva, te druge pravne i fizičke osobe koje samostalno obavljaju športske djelatnosti koje su zakonom određene da su od lokalne važnosti i da su u svezi s:

 • Poticanjem promicanjem športa
 • Provođenjem dijela programa tjelesne i zdrastvene kulture djece i mladeži
 • Treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i posebnom zdrastvenom zaštitom športaša
 • Športsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kineziterapijskim aktivnostima, kao i drugim športskim aktivnostima koje su u funkciji unaprijeđenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva
 • Tjelesnom kulturom i športskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja
 • Održavanjem i izgradnjom objekata od značaja za Općinu Vrsi
 • Stručnim radom u športu, te obrazovnom i informacijskom djelatnošću u športu

 c) TEHNIČKA KULTURA

Prijedlozi programa trebaju obuhvaćati djelatnosti tehničke kulture:

 • Poticanje i promicanje tehničke kulture
 • Odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina za darovitu i hendikepiranu djecu
 • Programi organiziranja promaknuća tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi i sl.)
 • Organiziranje i provođenje smotra znanstveno-tehničkog stvaralaštva mladih
 • Nabavka opreme, održavanje i popravak objekata tehničke kulture
 • Informatičko nakladničke i nakladničke djelatnosti glede tehničke kulture u Općini Vrsi

 d) SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNE AKTIVNOSTI

Prijedlozi programa moraju obuhvaćati aktivnosti ustanova, udruga organizacija i pojedinaca na području socijalnog rada i humanitarnih aktivnosti:

 • Programi i aktivnosti udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, hrvatskih branitelja, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja
 • Programi aktivnosti udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata, različitih invalidskih udruga
 • Aktivnosti usmjerene za pomoć starim i nemoćnima osobama, hendikepiranim osobama
 • Aktivnosti usmjerene na području zdrastvene zaštite i psihosocijalne pomoći obitelji
 • Programi i aktivnosti za djecu i mlade

II

Pravo podnošenja prijave na oglas imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi i humanitarne aktivnosti, ustanove, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.

Prijedlozi programa moraju sadržavati :

 • Ispunjen obrazac „Prijava projekta“
 • Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
 • Izvadak iz Registra udruga (može i ispis elektronske stranice)
 • Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (RNO)
 • Izjavu o točnosti i istinitosti podataka
 • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
 • Korisnici sredstava u 2017. godini dužni su dostaviti izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2017. godini
 • Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vode se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene s Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i Zakonu.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u program javnih potreba u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima od interesa za Općinu Vrsi u 2018. godini sklopit će se „Ugovor o korištenju sredstava za provedbu programa“.

 III

Rok za dostavu prijedloga programa je do 15. ožujka 2018. godine.

Prijedlozi programa dostavljaju se osobno ili poštom na adresu :

Općina Vrsi, Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Tuđmana 6,

23235 Vrsi.

Nepotpuni prijedlozi, te prijedlozi koji stignu izvan utvrđenog roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.

Skip to content