OGLAS – VIŠI STRUČNI SURADNIK – 16.12.2019.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi, raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi

 

Objavljuje se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi za sljedeće radno mjesto:

 

Viši stručni suradnik, radno mjesto broj 2. iz Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 1/19)

 • 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice – do povratka odsutne službenice na posao, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.

 

Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsi, i to:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenih znanosti, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

 

Uz prijavu na oglas treba priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik osobne iskaznice,
 • preslik rodnog lista,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potrebno je dostaviti: elektronički zapis – u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjeseca,
 • preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. ZSN-a, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 • dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta poznavanja rada na računalu.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

 

Sve isprave koje su dostavljene u presliku izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

 

Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može se prijaviti na oglas, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti pisano obaviještene.

 

Oglasni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na koju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti prijema prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje to pravo.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Na mrežnoj stranici Općine Vrsi https://www.vrsi.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, bit će dostupan opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Pisane prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se do 27. prosinca 2019. godine, na adresu: Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik«.

 

Prijava je zaprimljena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

 

O rezultatima izbora kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata u zakonskom roku.


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Skip to content