Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Vrsi te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Vrsi. Općinsko vijeće čini 9 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje 4 godine. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika biranih iz svojih redova. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Vrsi.

Općinsko vijeće Općine Vrsi donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrsi čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 • odluku o promjeni granice Općine Vrsi,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članovi Općinskog vijeća Općine Vrsi:

  • Josipa Maraš Keliš, predsjednica, Kandidacijska lista grupe birača
  • Leonarda Božić, potpredsjednica, Kandidacijska lista grupe birača
  • Josip Perković, Kandidacijska lista grupe birača
  • Nino Aleksić, Kandidacijska lista grupe birača
  • Nevena Radić, Kandidacijska lista grupe birača
  • Ivan Perinić, Kandidacijska lista grupe birača
  • Matej Vučković, Kandidacijska lista grupe birača
  • Anđela Brkljača, HDZ
  • Kristijan Perković, HDZ

Za sva pitanja kontaktirajte nas na: opcinskovijece@vrsi.hr

Općinsko vijeće Općine Vrsi