Poziv za iskaz interesa za prodaju zemljišta za potrebe izgradnje dječjeg vrtića

Općinski načelnik Općine Vrsi temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14); čl. 46, stavka 4. i stavka 5. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13 i 03/18) objavljuje:

JAVNI POZIV ZA NEOBVEZUJUĆI ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA ZA POTREBE IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U OPĆINI VRSI

 1. Pozivaju se vlasnici zemljišta u Općini Vrsi, k.o. Vrsi; da dostave pismene iskaze interesa za prodaju građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini građevinskog zemljišta za gradnju „Dječjeg vrtića“.
 2. Zainteresirana strana: Općina Vrsi
 3. Opis traženog zemljišta i potrebni uvjeti:
 • zemljište površine minimalno 3000 m2, maksimalno 5000 m2,
 • postojanje pristupnog puta s javne površine
 • komunalno opremljena građevinska parcela ili neposredna blizina komunalne infrastrukture
 1. Namjena zemljišta: Izgradnja dječjeg vrtića u Vrsima
 2. Na temelju članka 6. stavka 1.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, br. 10/97 i 107/07.), Hrvatski sabor je na sjednici 16.svibnja 2008. godine donio „Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe“.
 3. Prema „Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe“ dio XI. Materijalni i financijski uvjeti rada-Dječji vrtić; prostorni i tehnički uvjeti, članak 43.:
 • Zgrade dječjih vrtića grade se i opremaju prema ovome Standardu, normativima za izgradnju i opremanje prostora dječjih vrtića te zakonima, podzakonskim i tehničkim propisima u građenju i drugim područjima važnima za rad i boravak u prostorima dječjeg vrtića.
 • Kapacitet zgrade dječjeg vrtića proizlazi iz broja predškolske djece u sklopu predviđenog gravitacijskog područja, odnosno planiranog obuhvata djece u dječje vrtiće.
 • Zgrada dječjeg vrtića treba osigurati pedagoško-estetsku poticajnu sredinu za odgoj i naobrazbu predškolske djece od navršenih šest mjeseci do polaska u školu (jaslička i vrtićka dob), te zadovoljiti sve higijensko-tehničke zahtjeve i osnovna ekološka i estetska mjerila
 • Površina potrebnog zemljišta za izgradnju zgrade dječjeg vrtića i formiranje prilaznih puteva, igrališta, slobodnih površina, gospodarskog dvorišta i parkirališta treba biti najmanje 30m2 po djetetu, a ako se zemljište dječjeg vrtića nalazi se uz postojeće slobodne zelene površine, najmanje 15m2 po djetetu.
 1. Pravo na iskaz interesa imaju sve fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na području Općine Vrsi, k.o. Vrsi.
 2. Pravo na iskaz interesa imaju sve fizičke i pravne osobe koje imaju uređene imovinsko-pravne odnose i koji su vlasnici zemljišta 1/1. U slučaju suvlasništva svi suvlasnici moraju zajedno dostaviti pisani iskaz interesa.
 3. Tržišna cijena utvrđuje se temeljem „Procjembenog elaborata“ izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka i procjenitelja nekretnina.
 4. Moguća kupnja zemljišta na području Općine Vrsi, k.o. Vrsi vrši se u ime i za račun Općine Vrsi.
 5. Rok za podnošenje iskaza interesa je 01. ožujka 2019. godine, do 14:00h.
 6. Pisane iskaze interesa s traženom dokumentacijom slati preporučenom poštom ili osobno na adresu:
Općina Vrsi
Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi
23235 Vrsi
„ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSI U SVRHU IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA“
 1. Iskaz interesa mora sadržavati:
 • opće podatke: ime, prezime/naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB fizičke osobe, odnosno puni naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB pravne osobe
 • vlasnički list (e-izvadak)
 • potpisana izjava da zemljište nije opterećeno upisanim ili neupisanim pravima trećih osoba
 • kopiju katastarskog plana s ucrtanim pristupnim putem
 • preslik osobne iskaznice vlasnika ukoliko se radi o fizičkoj osobi ili preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registrator nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra i podatak o OIB-u
 1. Nepravovremene, nepotpune ili od neovlaštenih osoba podnesene ponude neće se razmatrati.
 2. Općinski načelnik Općine Vrsi pridržava pravo bez posebnog obrazloženja poništiti ili ponoviti javni poziv te u nikojem slučaju Općina Vrsi, odnosno načelnik Općine Vrsi nemaju nikakvu odgovornost prema dostaviteljima iskaza interesa, odnosno ponuditeljima.
 3. Načelnik općine može naknadno objaviti javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda.
Skip to content