Općinski načelnik Općine Vrsi temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14); čl. 46, stavka 4. i stavka 5. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13 i 03/18) objavljuje:

JAVNI POZIV ZA NEOBVEZUJUĆI ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA ZA POTREBE IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U OPĆINI VRSI

 1. Pozivaju se vlasnici zemljišta u Općini Vrsi, k.o. Vrsi; da dostave pismene iskaze interesa za prodaju građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini građevinskog zemljišta za gradnju „Dječjeg vrtića“.
 2. Zainteresirana strana: Općina Vrsi
 3. Opis traženog zemljišta i potrebni uvjeti:
 • zemljište površine minimalno 3000 m2, maksimalno 5000 m2,
 • postojanje pristupnog puta s javne površine
 • komunalno opremljena građevinska parcela ili neposredna blizina komunalne infrastrukture
 1. Namjena zemljišta: Izgradnja dječjeg vrtića u Vrsima
 2. Na temelju članka 6. stavka 1.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, br. 10/97 i 107/07.), Hrvatski sabor je na sjednici 16.svibnja 2008. godine donio „Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe“.
 3. Prema „Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe“ dio XI. Materijalni i financijski uvjeti rada-Dječji vrtić; prostorni i tehnički uvjeti, članak 43.:
 • Zgrade dječjih vrtića grade se i opremaju prema ovome Standardu, normativima za izgradnju i opremanje prostora dječjih vrtića te zakonima, podzakonskim i tehničkim propisima u građenju i drugim područjima važnima za rad i boravak u prostorima dječjeg vrtića.
 • Kapacitet zgrade dječjeg vrtića proizlazi iz broja predškolske djece u sklopu predviđenog gravitacijskog područja, odnosno planiranog obuhvata djece u dječje vrtiće.
 • Zgrada dječjeg vrtića treba osigurati pedagoško-estetsku poticajnu sredinu za odgoj i naobrazbu predškolske djece od navršenih šest mjeseci do polaska u školu (jaslička i vrtićka dob), te zadovoljiti sve higijensko-tehničke zahtjeve i osnovna ekološka i estetska mjerila
 • Površina potrebnog zemljišta za izgradnju zgrade dječjeg vrtića i formiranje prilaznih puteva, igrališta, slobodnih površina, gospodarskog dvorišta i parkirališta treba biti najmanje 30m2 po djetetu, a ako se zemljište dječjeg vrtića nalazi se uz postojeće slobodne zelene površine, najmanje 15m2 po djetetu.
 1. Pravo na iskaz interesa imaju sve fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na području Općine Vrsi, k.o. Vrsi.
 2. Pravo na iskaz interesa imaju sve fizičke i pravne osobe koje imaju uređene imovinsko-pravne odnose i koji su vlasnici zemljišta 1/1. U slučaju suvlasništva svi suvlasnici moraju zajedno dostaviti pisani iskaz interesa.
 3. Tržišna cijena utvrđuje se temeljem „Procjembenog elaborata“ izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka i procjenitelja nekretnina.
 4. Moguća kupnja zemljišta na području Općine Vrsi, k.o. Vrsi vrši se u ime i za račun Općine Vrsi.
 5. Rok za podnošenje iskaza interesa je 01. ožujka 2019. godine, do 14:00h.
 6. Pisane iskaze interesa s traženom dokumentacijom slati preporučenom poštom ili osobno na adresu:
Općina Vrsi
Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi
23235 Vrsi
„ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSI U SVRHU IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA“
 1. Iskaz interesa mora sadržavati:
 • opće podatke: ime, prezime/naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB fizičke osobe, odnosno puni naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB pravne osobe
 • vlasnički list (e-izvadak)
 • potpisana izjava da zemljište nije opterećeno upisanim ili neupisanim pravima trećih osoba
 • kopiju katastarskog plana s ucrtanim pristupnim putem
 • preslik osobne iskaznice vlasnika ukoliko se radi o fizičkoj osobi ili preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registrator nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra i podatak o OIB-u
 1. Nepravovremene, nepotpune ili od neovlaštenih osoba podnesene ponude neće se razmatrati.
 2. Općinski načelnik Općine Vrsi pridržava pravo bez posebnog obrazloženja poništiti ili ponoviti javni poziv te u nikojem slučaju Općina Vrsi, odnosno načelnik Općine Vrsi nemaju nikakvu odgovornost prema dostaviteljima iskaza interesa, odnosno ponuditeljima.
 3. Načelnik općine može naknadno objaviti javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda.