Proračun

coins

Na ovoj stranici možete pronaći dokumente o donošenju proračuna i njegovim izmjenama i nadopunama za Općinu Vrsi.

2024. godina

Proračun Općine Vrsi za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Opći dio – Proračun Općine Vrsi za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Posebni dio – Proračun Općine Vrsi za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Radni dio – Proračun Općine Vrsi za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Vodič za građane za 2024. godinu

Obrazloženje uz proračun Općine Vrsi za 2024 godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Upute za izradu proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Vrsi za razdoblje 2024. – 2026.

Upute za izradu proračuna Općine Vrsi za razdoblje 2024. – 2026.

Prijedlog proračuna za 2024. godinu


2023. godina

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2023. godinu

Obrazloženje izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2023. godine

Plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna

Obrazloženje 2023

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Posebni dio-Račun financiranja

POSEBNI DIO_PRORAČUN 2023. S PROJEKCIJAMA 2024. I 2025.

Opći dio 2023. s projekcijama 2024. i 2025._sintetika

Opći dio 2023. s projekcijama 2024. i 2025._analitika

Upute za izradu proračuna 2023.-2025.

Vodič za građane 2023 Općina Vrsi


2022. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022 godinu – objavljeno 16.05.2023

Obrazloženje godišnjeg izvršenja proračuna za 2022. godinu – objavljeno 16.05.2023

Odluka o namjeni viska prihoda za 2022. godinu – objavljeno 16.05.2023

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu – opći dio

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu

I. izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu

Opći dio – xls, Posebni dio – xls

Proračun Općine Vrsi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Opći dio – xls, Posebni dio – xls

Izvršenje proračuna 2022.godine – xls

Referentna stranica za 2022. godinu

Bilješke uz izvršenje proračun 2022. godinu

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu


2021. godina

Obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu

Upute za izradu proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Vrsi za 2022. – 2024. godine

Upute za izradu proračuna 2022. – 2024. godine

III. izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu

II. izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu

I. izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu

UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA 2021. – 2023. godine

Proračun Općine Vrsi za 2021. godinu i projekcije za 2022. godinu i 2023. godinu – I.razina_Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio – Radni dio Posebni dio – II.razina – Opći dio

Vodič za građane uz proračun Općine Vrsi za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu


2020. godina

3. izmjena i dopuna Proračun Općine Vrsi za 2020. godinu

2. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu

Proračun Općine Vrsi za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 01.01.2020.-30.06.2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu


2019. godina

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Proračun Općine Vrsi za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu


2018. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 01.01.2018.-30.06.2018.

Prve izmjene i dopune proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu – xls

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Vrsi (razdoblje 2018.-2020.)


2017. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.2017.g – 30.06.2017.g

Bilješke uz polugodišnji izvještaj 01.01.2017.g – 30.06.2017.g

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Vrsi (razdoblje 2017.-2019.g)


2016. godina

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Proračun Općine Vrsi za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika uključenih u proračun Općine Vrsi za 2016. godinu


2015. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2015. godinu

Druge izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2015. godinu

Proračun za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu

Skip to content