Savjetovanje za II. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Vrsi

Vrsi

Poštovane sumještanke i sumještani,
Pozivam Vas da zajedničkim snagama kreiramo viziju izgleda Općine Vrsi u budućnosti. Dostavom svojih sugestija, ideja i mišljenja prije početka postupka, doprinosite kvalitetnijoj i uspješnijoj pripremi temeljitih izmjena Prostornog plana Općine Vrsi. Određivanje namjene prostora treba zadovoljiti sadašnje i razvojne potrebe naše zajednice, a sačuvati, unaprijediti te ojačati prirodnu i kulturnu baštinu.
U nadolazećim mjesecima, prikupit ćemo smjernice širokog spektra javnih tijela i institucija te uz pomoć ovlaštenog stručnog izrađivača, sačiniti prijedlog za javnu raspravu. U službenom tijeku postupka, pravovremeno ćemo vas informirati putem ovih mrežnih stranica Općine Vrsi (www.vrsi.hr) o načinu sudjelovanja u javnoj raspravi koja će trajati 30 dana.
Postupak će obuhvatiti sljedeća pitanja: izmjene granice građevinskih područja naselja i eventualno proširenje istih na područjima gdje je iskazan interes za gradnjom i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju; promjene granice i namjene dijela prostora unutar građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, te površina izvan građevinskog područja; redefiniranje Odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana; revidiranje obveze izrade Urbanističkih planova uređenja te korekcije granica istih, te eventualno određivanje obveze izrade novih Urbanističkih planova uređenja za pojedine dijelove građevinskog područja naselja te izdvojenih građevinskih područja izvan naselja te propisivanje smjernica za izradu istih; revizija, odnosno korekcija i nadopuna prikaza trasa, koridora i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava te uvjeta uređenja i izgradnje istih u skladu s potrebama i prostornim mogućnostima; određivanje lokacija i obuhvata sidrišta; preciznije definiranje Odredbi za provođenje kojima se propisuju uvjeti uređenja pojedinih zona, uvjeti korištenja te uvjeti smještaja građevina unutar građevinskog područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja te površina izvan građevinskog područja; druge korekcije i usklađenja sa zahtjevima javnih tijela i planovima višeg reda.
Pozivam vas još jednom na aktivnu suradnju za daljnji napredak i održivi razvoj naše Općine.
Poveznica na savjetovanje se nalazi na ovom linku.

Općinski načelnik
Luka Perinić

Skip to content