Statut Općine Vrsi

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te članka 32. Statuta Općine Vrsi (“Službeni glasnik Općine Vrsi” br. 02/13, 03/18, 02/20 i 06/20) Općinsko vijeće Općine Vrsi na 28. sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine donosi:

STATUT OPĆINE VRSI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Vrsi, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Vrsi, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, prava nacionalnih manjina te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Vrsi.
Riječi i pojmovi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 2.
Općina Vrsi je jedinica lokalne samouprave utvrđena zakonom.
Naziv, područje i sjedište Općine Vrsi određeni su zakonom.
Granice Općine Vrsi mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.
Općina Vrsi je pravna osoba.
Sjedište Općine Vrsi je u Vrsima, Ulica dr. Franje Tuđmana 6.
Tijela i upravna tijela Općine Vrsi imaju pečate.
Općinsko vijeće ima tri pečata: veliki, srednji i mali. Veliki pečat je promjera 38 mm, srednji promjera 25 mm, a mali pečat je promjera 18 mm. Pečati su okruglog oblika s dva koncentrična kruga unutar kojih su sa gornje strane upisane riječi: Republika Hrvatska i Općina Vrsi, a s donje strane upisane su riječi: Zadarska županija i Općinsko vijeće te Vrsi. U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske i redni broj pečata.
Općinski načelnik ima tri pečata: veliki, srednji i mali. Veliki pečat je promjera 38 mm, srednji promjera 25 mm, a mali pečat je promjera 18 mm. Pečati su okruglog oblika s dva koncentrična kruga unutar kojih su sa gornje strane upisane riječi: Republika Hrvatska i Općina Vrsi, a s donje strane upisane su riječi: Zadarska županija i Općinski načelnik te Vrsi. U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske i redni broj pečata.
Upravna tijela Općine Vrsi imaju po tri pečata: veliki, srednji i mali. Veliki pečat je promjera 38 mm, srednji promjera 25 mm, a mali pečat je promjera 18 mm. Pečati su okruglog oblika s dva koncentrična kruga unutar kojih su sa gornje strane upisane riječi: Republika Hrvatska i Općina Vrsi, a s donje strane upisane su riječi: Zadarska županija i naziv upravnog tijela te Vrsi. U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske i redni broj pečata.

II. OBILJEŽJA OPĆINE VRSI
Članak 4.
Općina Vrsi može imati grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Vrsi i izražava pripadnost Općini
Vrsi.
Potanji opis grba i zastave, te način njihove uporabe i zaštite utvrđuje se odlukom Općinskog
vijeća.

Članak 5.
Dan Općine Vrsi je 13. srpnja, koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 6.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Vrsi, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 7.
Javna priznanja Općine Vrsi su:
1. Nagrada za životno djelo,
2. Nagrada za stvaralački rad,
3. Povelja počasnog građanina Općine Vrsi.

Članak 8.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 9.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Vrsi uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 10.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 11.
Sporazum o suradnji Općine Vrsi i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine Vrsi ili Zadarske županije.

Članak 12.
Općina Vrsi, u postupku pripremanja i donošenja propisa i pojedinih akata na razini Zadarske županije i Republike Hrvatske koji je se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz stavka 1. ovog članka u ime Općine Vrsi mogu podnositi Općinsko vijeće i Općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu ili posredno, putem članova Županijske skupštine i saborskih zastupnika.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 13.
Općina Vrsi je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Vrsi.

Članak 14.
Općina Vrsi u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalno gospodarstvo,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu,
12. promet na svom području,
13. održavanje nerazvrstanih cesta i putova,
14. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Vrsi obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.
Općina Vrsi može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 16.
Općinsko vijeće Općine Vrsi, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Zadarsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 18.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.
Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 19.
Osim iz razloga utvrđenih člankom 18. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Članak 20.
Na temelju odredaba zakona i statuta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se traži raspisivanje referenduma, a u općini većina vijeća mjesnih odbora.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine, grada, upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna

Članak 21.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.
Članak 22.
Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 23.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti općinskom vijeću.

Članak 24.
Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine, odnosno grada te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom jedinice.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom općine .
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće, te općinski načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za pojedinu općinu ili grad.
Kada zborove građana saziva općinsko vijeće, ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko, i općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine ili grada u skladu sa zakonom i statutom

Članak 25.
Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 26.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE VRSI

Članak 27.
Tijela Općine Vrsi su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 28.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinski načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinski načelnik.

Članak 29.
Općinsko vijeće donosi:
⦁ Statut Općine,
⦁ Poslovnik o radu,
⦁ odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
⦁ proračun i odluku o izvršenju proračuna,
⦁ polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
⦁ odluku o privremenom financiranju
⦁ odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrsi čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
⦁ uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
⦁ osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
⦁ daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
⦁ donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
⦁ raspisuje lokalni referendum,
⦁ bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
⦁ bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
⦁ donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
⦁ imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
⦁ donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 30.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik ima pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 31.
Predsjednik Općinskog vijeća:
⦁ zastupa Općinsko vijeće
⦁ saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
⦁ predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
⦁ upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
⦁ brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
⦁ održava red na sjednici Općinskog vijeća,
⦁ usklađuje rad radnih tijela,
⦁ potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
⦁ brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinski načelnika,
⦁ brine se o zaštiti prava vijećnika,
⦁ obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 32.
Općinsko vijeće čini 9 vijećnika.
Općinsko vijeće može imati i više od 9 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 33.
Pripadnici srpske nacionalne manjine, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155/02) i Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12), imaju pravo na zastupljenost u Općinskom vijeću sa 1 članom.
Ako na izborima ne bude postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, broj članova Općinskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena.

Članak 34.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja predstavničkog tijela i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća, sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.
Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Članak 35.
Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
⦁ ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
⦁ ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
⦁ ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
⦁ ako mu prestane prebivalište na području Općine Vrsi, danom prestanka prebivališta,
⦁ ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
⦁ smrću.
Pisana ostavka člana Općinskog vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća. Pisana ostavka člana Općinskog vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.

Članak 36.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 37.
Vijećnik ima prava i dužnosti:

⦁ sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća;
⦁ raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;
⦁ predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;
⦁ postavljati pitanja iz djelokruga rada općinskog vijeća;
⦁ postavljati pitanja općinskom načelniku;
⦁ sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
⦁ tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika općinskog vijeća.

Članak 38.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 39.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
⦁ Komisija za izbor i imenovanja,
⦁ Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
⦁ Mandatna komisija.

Članak 40.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
⦁ izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
⦁ izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
⦁ imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
⦁ propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 41.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
⦁ predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
⦁ predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
⦁ razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
⦁ obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 42.
Mandatna komisija:
⦁ na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
⦁ obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
⦁ obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
⦁ obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
⦁ obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 43.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tih radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 44.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga Općinski načelnika.
Iznimno od stavka 2. ovog članka mandat Općinski načelnika kojega je Vlada Republike razriješila istovremeno kada je i raspustila Općinsko vijeće, traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća i razrješenju Općinski načelnika.
U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima
6. upravlja prihodima i rashodima Općine,
7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
8. odlučuje o pokroviteljstvu,
9. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
10. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
11. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
12. čini skupštinu trgovačkih društava kojih je Općina osnivač,
13. član je skupštine trgovačkih društava kojih je Općina suosnivač,
14. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, osim ako zakonom nije drugačije određeno,
15. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
16. utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
17. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
18. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune
19. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
20. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
21. povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora
22. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
23. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
24. daje u zakup poslovne prostore u vlasništvu Općine,
25. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
26. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
27. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
28. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
29. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
30. daje punomoći za zastupanje Općine Vrsi u pojedinim stvarima,
31. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
32. imenuje savjetnike i osniva savjetodavna tijela u pojedinim područjima iz svog djelokruga,
33. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom ili drugim propisima.
U slučaju iz stavka 4. alineje 5. ovoga članka Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom.
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 4. alineje 9. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 4. alineja 14. ovoga članka Općinski načelnik dužan je dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu Općine Vrsi.

Članak 45.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 46.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinski načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinski načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 47.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, donijeti će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, Općinski načelnik će bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu opći akti dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Nadležno tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu opći akti će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Općinski načelnika o obustavi od primjene općeg akta.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 48.
Smatra se da je Općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Ako prije isteka mandata prestane mandat Općinski načelniku koji nema zamjenu, u Općini će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog Općinski načelnika. Do provedbe izbora dužnost općinskog Općinski načelnika obavljat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Članak 49.
Ako za vrijeme trajanja mandata Općinski načelnika koji nema zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih je Općinski načelnik onemogućen obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti, Općinski načelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg Općinski načelnik imenuje iz redova predstavničkog tijela

Članak 50.
Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 51.
Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:
⦁ danom dostave pisane ostavke,
⦁ danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
⦁ danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
⦁ danom prestanka prebivališta na području Općine,
⦁ danom prestanka hrvatskog državljanstva i
⦁ smrću.
U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 52.
Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 19. ovoga Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE

Članak 53.
Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Vrsi sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 54.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Vrsi imaju pravo:
⦁ sudjelovati u radu Općinskog vijeća bez prava odlučivanja
⦁ predlagati tijelima Općine Vrsi mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini Vrsi, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
⦁ isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Vrsi;
⦁ biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Članak 55.
Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Vrsi, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 56.
Na području Općine Vrsi, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Vrsi isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 57.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:
⦁ u sastavu svojih pečata i žigova
⦁ u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
⦁ u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 58.
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 59.
Općina Vrsi, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Općina Vrsi osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 60.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vrsi, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 61.
Upravna tijela u područjima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine.

Članak 62.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

Članak 63.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Vrsi, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

X. JAVNE SLUŽBE
Članak 64.
Općina Vrsi u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 65.
Općina Vrsi osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 65. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Općina Vrsi ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine
društva.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Vrsi može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 66.
Na području Općine Vrsi osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 67.
Mjesni odbori na području Općine Vrsi su: Mjesni odbor Vrsi i Mjesni odbor Poljica.

Članak 68.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela građana, te Općinski načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinski načelniku.

Članak 69.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 70.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 71.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 72.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 73.
Provođenje izbora za članove Vijeća mjesnog odbora kao i druga pitanja u svezi s izborom članova Vijeća mjesnog odbora uređuju se Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 7 članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.
Za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine koje obavlja mjesni odbor, predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovara Općinski načelniku.

Članak 76.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinski načelnika.

Članak 77.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 78.
Pravilnikom o radu mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 79.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 80.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi
vijeće.

Članak 81.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

Članak 82.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 83.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE VRSI

Članak 84.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Vrsi, čine imovinu Općine Vrsi.

Članak 85.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 86.
Općina Vrsi ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine Vrsi su:
⦁ općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,
⦁ prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
⦁ prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
⦁ prihodi od »naknada za koncesije,
⦁ novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Vrsi u skladu sa zakonom,
⦁ udio u zajedničkom porezu,
⦁ sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
⦁ drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 87.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Vrsi iskazuju se u proračunu Općine Vrsi.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 88.
Proračun Općine Vrsi i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 89.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 90.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 91.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XIII. AKTI OPĆINE

Članak 92.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 93.
Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, rješenja te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 94.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke, preporuke i druge akte sukladno ovom Statutu.

Članak 95.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 95. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadziru zakonitost rada upravnih tijela.

Članak 96.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zadarske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 97.
Službena osoba u javnopravnom tijelu može neposredno riješiti upravnu stvar u slučajevima propisanim zakonom, ako u postupku ne sudjeluju stranke s protivnim interesima.

Članak 98.
Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi Općinsko vijeće u samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.
Članak 99.
Detaljnije odredbe o aktima Općine Vrsi i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 100.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u službenom glasilu.
Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 101.
Rad Općinskog vijeća, Općinski načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 102.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
⦁ javnim održavanjem sjednica,
⦁ izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
⦁ objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu, Oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Vrsi.
Javnost rada Općinski načelnika osigurava se:
⦁ održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
⦁ izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
⦁ objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu, Oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Vrsi.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 103.
Način djelovanja Općinski načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 104.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 105.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 106.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Vrsi (“Službeni glasnik Općine Vrsi” br. 11/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Vrsi, sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Općine Vrsi u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 107.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Vrsi (“Službeni glasnik Općine Vrsi” br. 02/13, 03/18, 02/20 i 06/20).
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Vrsi”.


Ovdje možete preuzeti Statut Općine Vrsi:

Statut Općine Vrsi

Ispravak Statuta Općine Vrsi


Grb Općine Vrsi
Grb Općine Vrsi
Počasna zastava Općine Vrsi
Počasna zastava Općine Vrsi

Skip to content