Zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada

Temeljem članka 29., stavak 11. Zakona, 28. srpnja 2015. donesen je Naputak o glomaznom otpadu. Ovim Naputkom se propisuje vrsta predmeta i stvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom. Krupni (glomazni) otpad je sukladno članku 4., stavak 16. Zakona o održivom gospodarenju otpadom predmet i/ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Sukladno Članku 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom davatelj javne usluge (Čistoća d.o.o.) je dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu (adresa nekretnine) korisnika usluge bez naknade. Davatelj javne usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta. Davatelj javne usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik i davatelj usluge.

Detalji oko preuzimanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika su definirani Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (Službeni glasnik Općine Vrsi 04-18) koja definira da se glomazni otpad (osim u reciklažnom dvorištu) prikuplja i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (po pozivu) pri čemu se ova usluga ne naplaćuje već je sadržana u redovnoj cijeni javne usluge. Količina glomaznog otpada koja se odvozi bez naknade je do 2m3 po odvozu. Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta naplaćuje se prema cjeniku davatelja usluge. Ova praksa preuzimanja i odvoza glomaznog komunalnog otpada počinje 01.10.2018. godine.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju otpada (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, opasni otpad, debla, grane itd.) te ih Čistoća d.o.o. neće i ne smije preuzimati. Poseban naglasak stavlja se na građevinski otpad koji sadrži azbest.

Korisnik usluga na posebnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o., a i može se preuzeti osobno na adresi Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, naručuje preuzimanje glomaznog otpada. Djelatnik Čistoće d.o.o. se povratno javlja korisniku usluge te se dogovaraju o terminu obavljanja usluge. Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu 023/234-815.

Skip to content