Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vrsi

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Vrsi, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vrsi

Članak 1.

Općina Vrsi poziva udruge s sjedištem na području Općine Vrsi i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Vrsi i/ili čiji su članovi i/ili korisnici s područja Općine Vrsi, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Članak 2.

Udruge sukladno ovom natječaju mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. SPORT
 2. KULTURA I TURIZAM
 3. ZDRASTVO I SOCIJALNA SKRB
 4. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 3.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako sljedi:

 1. Prioritetno područje: SPORT

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 1. Poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana;
  1. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
 • Prioritetno područje: KULTURA I TURIZAM

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

 • Promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost
  • Organizacija zabavno-gastronomskih manifestacija u sklopu turističke ponude
  • Podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
 • Prioritetno područje: ZDRASTVO I SOCIJALNA SKRB

Projekti i aktivnosti koji se odnose na:

 • Prioritetna područja:
 • Djeca i mladi,
 • Starije osobe i palijativna skrb,
 • Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju,
 • Branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, te civilni stradalnici iz Domovinskog rata
 • Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Programi, projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 • Udruge mladih,
 • Udruge građana,
 • Udruge proizašle iz rata,
 • Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

Članak 4.

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 305.000,00 kn.

Planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako sljedi:

 Projekti, programi, manifestacijeIznos financijskih sredstava u knNajniži iznos sredsatava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj orijavi u knNajviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u knOčekivani broj ugovora
1. SPORT
 Poticanje i promicanje sporta, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga60.000,005.000,0030.000,004
2. i 4. KULTURA, TURIZAM I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
 Promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija; informativna i izdavačka djelatnost; organizacija zabavno-gastronomskih manifestacija u sklopu turističke ponude, programi, projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na: udruge mladih, udruge građana, udruge žena, udruge proizašle iz rata; podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga145.000,004.000,0025.000,00      7
3. ZDRASTVO I SOCIJALNA SKRB
 Projekti i aktivnosti sukladno prioritetima, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga10.000,001.000,005.000,005

Članak 5.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt, program ili manifestaciju u okviru svakog pojedinog prioritetnog područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31.prosinca 2021.godine.

Članak 6.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vrsi ( www.vrsi.hr ). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koji čine sastavni dio ovog javnog natječaja.

Članak 7.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku s svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Vrsi ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Vrsi

Dr.Franje Tuđmana 6, Vrsi

23235 Vrsi

„Javni natječaj za udruge – Ne otvaraj“

do 05.03.2021. godine u 12:00 sati, neovisno o načinu dostave.

Članak 8.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Vrsi.

Članak 9.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

Članak 10.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Vrsi za 2021.godinu, Općina Vrsi će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

Članak 11.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku o roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.

Članak 12.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@vrsi.hr , najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 402-05/21-01/01

URBROJ: 2198/34-03/01-21-2

Vrsi, 26. siječnja 2021. godine

Skip to content