A scholarship call and a call to fund the bus tickets

A scholarship call and a call to fund the bus tickets

Public contests, Notifications

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi

 

 1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu,
  • redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku,
  • koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije studentima su:

 

Za studente druge i idućih godina studija, prilikom izračuna prosjeka ocjena za predmete upisane na prethodnoj godini koji se ocjenjuju i ulaze u prosjek, a nisu položeni, za izračun prosjeka smatrati će se da ti predmeti imaju ocjenu jedan.

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su:
  • uspješnost u pohađanju nastave – postignut opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4,50 ukoliko se učenik ne obrazuje u programu prema preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a za učenike drugog i idućih razreda srednje škole,
  • postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,50 za učenike prvog razreda srednje škole.

 

 1. Studentu odnosno učeniku koji je prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osoba s pedeset postotnim ili većim invaliditetom može se dodijeliti stipendija iako ne zadovoljava osnovne uvjete.

 

 1. Rok za podnošenje prijave je 24.  listopada 2018. godine

 

 1. Prijave dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za stipendiju“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu (studenti) ili potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu (učenici)
  • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija za studente drugih i viših godina ili kopija svjedodžbe prethodnog razreda za učenike i studente prve godine
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
  • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (osobe s pedeset postotnim ili većim invaliditetom).

 

 1. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Rezultati natječaja biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči.

 


 

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu/sufinanciranje autobusne karte studentima

 

 1.  Raspisuje se javni poziv za potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte studentima na relaciji mjesto prebivališta – Zadar za akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Općina Vrsi financirati će prijevoz (mjesečnu kartu) za akademsku godinu 2018./2019.  u iznosu od 100% mjesečne karte.

 

 1. Pravo na potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte mogu ostvariti studenti koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na studij na području Zadarske županije i imaju status redovitog studenta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

 

 1. Rok za podnošenje zahtjeva je 24.  listopada 2018. godine.

 

 1. Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za sufinanciranje autobusne karte studentima“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima.

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (studenti)
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica).

 

 1. Dokumentacija se može dostaviti i u presliku ukoliko se istovremeno podnosi i zahtjev za stipendiranje.

 

 1. Svi zahtjevi koji ne budu sadržavali kompletnu dokumentaciju i koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Nakon isteka roka, s javnim prijevoznikom („Liburnija“ d.o.o. Zadar) sklopiti će se ugovor o sufinanciranju prijevoza za podnositelje zahtjeva.

 


 

Pravilnik o dodjeli stipendija

Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi 2018

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu-sufinanciranje autobusne karte studentima 2018

Zahtjev za stipendiju

Zahtjev za financiranje autobusne karte

Izjava o neprimanju druge stipendije

 

Public invitation to apply for concession licenses

Public invitation to apply for concession licenses

Public contests

PUBLIC INVITATION

for submitting a request for granting concessions

on the navy benefit in the Vrsi Municipality in 2018

I.

All interested legal or natural persons, traders registered to perform the activity for which they are applying for approval, are invited to apply for a concession permit for carrying out activities in the sea area in the area of Vrsi Municipality in 2018.

  II.

The request for concession permits is submitted on a prescribed form to the Concession Council of the Vrsi Municipality, at the following address: Vrsi Municipality, Concession authorization council, Dr. Franje Tuđman 6, 23235 Vrsi, all in accordance with the regulation on the procedure of granting a concessional approval on the naval good and the Naval Facility Management Plan in the area of ​​Vrsi Municipality for 2018.
 

III.

The applicant is required to attach the request:

 • Completed application form with enclosed administrative stamp (20,00 kn on request),
 • Proof of activity registration required for granting a concession authorization (extract from a court register of a court of commerce, a craft, an extract from an association register or approval of a competent body for carrying out its activity)
 • Certificate of Tax Administration for non-existence of debt not older than 30 days from filing a request

   

  IV.

  A request for a concession granted by the application for a concessional approval by the Council of Concession Authorizations in 2018 will be issued with a concession approval.

  In case & nbsp; for the same microlocation, the applicant has the advantage – the former user provided that he has fulfilled his obligations in the past, ie the applicant who has previously submitted the request if the microlocation has not yet been granted a concession permit for the same microlocation.

  The status of the former user can only be achieved by the concession-granting user in the year preceding the year for which the new concession grant was granted.

   

  V.

  Requests for granting concession permits on a maritime property in the area of ​​Vrsi Municipality in 2018 shall be submitted within 15 days from the date of this Call notice on the notice board and on the website of the Vrsi Municipality. Upon expiration of this deadline, the Concessions Appointment Council will review and decide upon the requests received.


  Annual navy management plan for 2018.

  Request for concession approval

Public space lease

Public space lease

Public contests

Based on the Decision on the Establishment of Stands, Kiosks, Commercials, Advertising Panels, Prefabricated Buildings, Movable Objects (“Official Gazette of the Municipality of Vrsi” No. 03/10), Decision on lease of part cc. 3996 k.o. Vrsi and Article 46 of the Statute of the Municipality of Vrsi (“Official Gazette of the Municipality of Vrsi” No. 02/13), Municipal Mayor of Vrsi announces:

                                                                                              

NATJEČAJ za zakup javne površine

 

  1. Daje se u zakup javna površina na području Općine Vrsi za postavu kioska, na sljedećoj lokaciji:

Vrsi – Sveti Jakov, dio k.č. 3996 k.o. Vrsi

 

R.B. NAMJENA POČETNI IZNOS ZAKUPNINE TRAJANJE ZAKUPA NAPOMENA
1. Kiosk ili druga građevina gotove konstrukcije sa pripadajućom terasom – ugostiteljski objekt 30.000,00 kn/godišnje

3 godine s početkom od 01.03.2018. godine

Struja osigurana, voda osigurana

 

Obavijesti o mikrolokaciji za postavu kioska mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi.

 1. Ako sudionik Natječaja nije podmirio dugove prema Općini Vrsi sa bilo kojeg naslova, ponuda se neće uzeti u razmatranje.
 1. Ponuda mora sadržavati:
  • ime i prezime/naziv, OIB, te adresu ponuditelja
  • iznos zakupnine koju ponuditelj nudi
  • dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • broj žiro računa radi povrata jamčevine
 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:
  • ponuda koja sadrži najvišu cijenu
  • u slučaju dvije ili više ponuda jednake vrijednosti, prednost ima:
   • ponuda ponuđača koji je registriran na području Općine Vrsi
   • nakon toga ponuda koja je ranije zaprimljena
 1. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 3.000,00 kuna na žiro račun Općine Vrsi:
  IBAN: HR2324020061862500009, model: 68, poziv na broj: 5738 – OIB.

Potvrdu o uplaćenoj jamčevini natjecatelji su dužni priložiti u ponudi.

Ukoliko se potvrda o uplaćenoj jamčevini ne dostavi uz ponudu, ista se neće razmatrati. Natjecatelju koji pobijedi u natječaju, jamčevina se uračunava u ukupni iznos, a onima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će se vratiti.

 1. Zabranjeno je davanje lokacije u podzakup.
  1. Rok dostave ponuda na natječaj je:

14. veljače 2018. godine do 12.00 sati, na sljedeću adresu:

Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi,

sa naznakom “Natječaj za javne površine – ne otvaraj”

 1. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave moraju biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi do 14. veljače 2018. godine bez obzira na način dostave.
 1. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine. Ako nakon donesene odluke o dodjeli javne površine najpovoljniji ponuditelj odustane od dobivene javne površine i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.
 1. Najpovoljniji ponuditelj koji bude izabran dužan je u roku 8 (osam) dana po primitku obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i najpovoljnije ponude u javnom natječaju i zaključiti ugovor o zakupu javne površine. U protivnom smatrat će se da je odustao od ugovora, te gubi pravo na povrat jamčevine.
 1. Otvaranje ponuda će biti 14. veljače 2018. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Vrsi.

 

NAPOMENE

 1. OPĆI UVJETI
  • Godišnja zakupnina uplaćuje se godinu unaprijed prije sklapanja ugovora, te se kiosk može postaviti nakon uplate iste. Za ostale godine do 30. studenog tekuće godine za iduću godinu
  • Trošak struje i vode nije uračunat u zakupninu
  • Osiguran kiosk
  • Kiosk ili druga građevina gotove konstrukcije može imati tlocrtnu površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu
  • Pri potpisu Ugovora o zakupu, odabrani ponuditelj je, kao sredstvo osiguranja plaćanja, dužan dostaviti javnobilježnički ovjerenu bjanko zadužnicu na ukupan iznos zakupnine za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ukoliko je odabrani ponuditelj trgovačko društvo, dužan je dostaviti bjanko zadužnicu u kojoj je jamac platac odgovorna osoba u trgovačkom društvu
Scholarship contest

Scholarship contest

Public contests, Notifications

The municipality of Vrsi has launched a scholarship award for students and high school students from the Vrsi municipality for the academic year 2017/2018.

The right to a scholarship can be realized by students who:
             
are citizens of the Republic of Croatia
            
are regularly enrolled in a university or a polytechnic in the Republic of Croatia (who have the status of a regular student)
                
full-time students of the first year of studies with achieved overall success in the last grade of the secondary school at least 4.5.
                
full time students of higher education with a grade average of at least 3.5.
            
have residency in Vrsi Municipality
            
do not have an approved scholarship from another subject

The scholarships may be awarded to secondary school students who:

        are citizens of the Republic of Croatia
        
are regularly enrolled in high school in the Republic of Croatia
            
regular first grade students with achieved overall success in the last grade of primary school at least 4.5.
             
full-time secondary school pupils with overall success in upper secondary school at least 4.5
         
have residency in Vrsi Municipality
        
do not have an approved scholarship from another subject

The deadline for submitting the application is 10.11.2017.

Submit the applications to the following address:

Vrsi Municipality
Dr. Franjo Tudjman 6, 23235 Vrsi

with a “scholarship” or hand over personally to the office of the Municipality of Vrsima.

You can read more about the competition and the required documentation here.

All applications that do not contain complete documentation and which are not submitted within the deadline will not be considered.

The results of the competition will be announced within 30 days of the closing date of the competition on the website of Vrsi Municipality and on the notice board.